foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mestfraude: Waterschap wil intensivering handhaving

Waterschap Aa en Maas 2017's-Hertogenbosch - Dijkgraaf Lambert Verheijen van het Waterschap Aa en Maas pleit voor uitbreiding en intensivering van de handhaving om mestfraude tegen te gaan. Aanleiding voor de oproep aan minister Schouten van Landbouw is de inspraakreactie van het waterschap op het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (12 oktober 2017), die wordt gesteund door de provincies Noord-Brabant en Limburg. "In het ontwerp van het actieprogramma stelt de minister dat zij de beschikbare capaciteit voor handhaving anders wil inzetten", licht Verheijen toe. "Wil je echt wat tegen mestfraude doen, dan moet je de huidige capaciteit voor handhaving aanzienlijk uitbreiden."

Gebiedsgerichte handhaving
De dijkgraaf onderstreept opnieuw dat mestfraude een aandeel heeft in de slechte waterkwaliteit. Want ondanks scherpere mestregels en ecologische maatregelen verbeterde die de afgelopen jaren niet of nauwelijks. Hij is groot voorstander van een systeem van objectieve metingen, om zo de effecten van het uitrijden van mest op de waterkwaliteit in de hand te houden. Hij pleit voor gebiedsgerichte handhaving op basis van Europese normen. Daarmee zou per watergang – sloot of slootjes – kunnen worden bepaald wat boeren maximaal aan mest mogen uitrijden.
Waterschappen, gemeenten, provincies en boerenorganisaties zijn al over zo'n systeem in gesprek. "Het zal tijd kosten om zo’n meetsysteem landelijk in te voeren. Uitbreiding van de handhaving is echter nu al nodig, zeker nu we steeds meer zicht krijgen op de omvang van mestfraude en het effect ervan op het water. De minister is nu aan zet."

Zienswijze
De ingediende Zienswijze op het ontwerp Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn die door het waterschap verstuurd is aan de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sluit af met de volgende uitnodiging: "Wij zijn van mening dat hierover bestuurlijk vooroverleg tussen de bewindspersoon en de betrokken overheidslagen (provincies en waterschappen) dient plaats te vinden. Bij het voorstel voor de grondwaterbeschermingsgebieden is dit gebeurd. De maatregel 'bufferstroken' en mogelijke inzet daarbij van regionale overheden loopt vooruit op het eerdergenoemde proces van de Delta-aanpak en op onderzoek naar inzet van het juridisch instrumentarium voor de Kaderrichtlijn Water (vervolg Bastmeijer-rapport). Wij nodigen u uit het bestuurlijk gesprek hierover alsnog aan te gaan."
zesdeactieprogrammanitraatrichtlijn
Waterschap Aa en Maas 2017

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal