foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Elektrische voertuigen laden op de Beemdstraat

laadpaalSchijndel - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad heeft 2 parkeerplaatsen aangewezen voor het laden van elektrische voertuigen op de Beemdstraat in Schijndel nabij Beemdstraat 38. Dit wordt kenbaar gemaakt door de plaatsing van bord E4 met onderbord OB501 'opladen elektrische voertuigen'. Er is een aanvraag gedaan voor een laadpaal voor het laden van elektrisch voertuigen in de openbare ruimte in de nabijheid van de Kerkendijk. Het gebruik van elektrische voertuigen draagt bij aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. De gemeente wil initiatieven op gebied van duurzaam vervoer stimuleren en faciliteren en heeft een overeenkomst gesloten met de provincie voor de plaatsing van laadpalen. Het reserveren van 2 parkeerplaatsen heeft geen tot weinig effect op de parkeerdruk aangezien de bewoner nu ook in dit gebied parkeert. Meer overwegingen van de gemeente leest u onder 'lees meer'.

Nummer besluit: 1948 63119
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad:

Gelet op: 
• artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 18, lid 1 onderdeel d van de WVW 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van het verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat
• de Beemdstraat binnen de bebouwde kom van Schijndel ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Meierijstad;
• er een aanvraag is gedaan voor een laadpaal voor het laden van elektrisch voertuigen in de openbare ruimte in de nabijheid van de Kerkendijk;
• aanvrager geen parkeerplaats heeft op eigen terrein;
• het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;
• de gemeente initiatieven op gebied van duurzaam vervoer wil stimuleren en faciliteren;
• de gemeente en overeenkomst heeft gesloten met de provincie voor de plaatsing van laadpalen;
• het reserveren van 2 parkeerplaatsen geen tot weinig effect heeft op de parkeerdruk aangezien de bewoner nu ook in dit gebied parkeert;
• er twee openbare parkeerplaatsen zullen worden ingericht, uitsluitend bedoeld als parkeer- en oplaadvoorziening van elektrische auto’s;
• de parkeerplaatsen op een centrale plaats in de wijk gesitueerd dienen te worden;;
• de parkeerplaatsen voor het opladen voor algemeen gebruik is;
• de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994

lid 1: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
lid 2: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de medewerker ruimte van de afdeling Beheer Openbare Ruimte;
• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
besluiten:
1. Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen aan de Beemdstraat in Schijndel voor het laden van elektrische voertuigen;

2. Dit kenbaar te maken door plaatsing van bord E4 met onderbord OB501 ‘opladen elektrische voertuigen’;
De locatie en plaatsing van de borden wordt aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunt u en kunnen andere belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders , Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Voor eventuele vragen over de inhoud van het verkeerbesluit kunt u zich wenden tot de heer P. Ebbing, beleidsmedewerker bij de afdeling Openbaar Gebied, bereikbaar via telefoonnummer 14 – 0413.

laadpaal 
laadpaal1 
laadpaal2 

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal