foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Advies Adviesraad Sociaal Domein over Armoedebestrijding Meierijstad

armoedebestrijding20172018Meierijstad - Het college heeft de beleidsnota Herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2021 op 28 november 2017 vastgesteld en daar 3 ton voor beschikbaar gesteld. De Kennisgroep Participatie van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is het afgelopen jaar, naast diverse andere partijen, intensief betrokken bij de totstandkoming van de Beleidsnota. De Adviesraad Sociaal Domein kan zich vinden in de denkrichting, in de maatregelen gericht op preventie, het aanstellen van een ambassadeur en overige maatregelen en geeft daarom positief advies (13 december 2017). De ASD vraagt aandacht voor enkele specifieke onderdelen, die meegenomen worden bij de uitvoering en implementatie van de concrete maatregelen. Het college heeft besloten om de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief (RIB), waar het advies van de ASD in opgenomen is.

In de begeleidende brief bij deze RIB  (download) staat dat het college de advisering en aandachtspunten die de ASD heeft ingebracht nadrukkelijk zullen betrekken bij de implementatie en uitvoering van de concrete maatregelen:
"De voorgestelde maatregelen richten zich vanzelfsprekend ook op de doelgroep ouderen. Wij zullen de verschillende ouderenorganisaties daarbij betrekken.
• Een ambtelijke werkgroep gaat begin 2018 onderzoeken hoe de informatievoorziening aan burgers en professionals binnen het Sociaal Domein kan worden geoptimaliseerd. De voorzieningen Armoedebestrijding worden hierin meegenomen.
• Bij hulpvragen zal in de dagelijkse uitvoeringspraktijk meer aandacht uitgaan naar de impact van armoede op het leven. We investeren in opleiding, deskundigheidsbevordering van medewerkers en in nieuwe werkmethodes.
• De Armoedeambassadeur/verbindingsmakelaar krijgt binnen de organisatie voldoende positie en ruimte om zowel intern als extern krachten te bundelen, kennis te delen, het netwerk te versterken en meer integrale afstemming te bereiken.
• Uitbreiding van het aanbod aan kind voorzieningen alleen is geen structurele oplossing voor armoedeproblematiek. Er is thuis vaak een stapeling van problemen die met armoede te maken heeft. Onze maatregelen zijn daarom met name bedoeld om het toekomstperspectief van gezinnen te verbeteren en mee te helpen aan het creëren van een stabiele thuissituatie.
De aanpak van armoede begint thuis. Het op 5 december 2017 verschenen rapport van de Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk' is een bevestiging hiervan."
armoedebestrijding20172018

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal