foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bestemmingsplan Landelijk gebied, uitvaartcentrum gewijzigd vastgesteld

Uitvaartcentrumverbeelding1Meierijstad - De gemeenteraad van Meierijstad heeft het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, uitvaartcentrum Gestelseweg 14' in Schijndel bij besluit van 9 november 2017 gewijzigd vastgesteld. Daarbij is het maximaal aantal uitvaarten en crematies per jaar maar ook het maximaal aantal uitvaarten en crematies per dag vastgelegd. Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad maakt bekend (ter voldoening aan artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) dat dit gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking (23 januari 2018) gedurende zes weken voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Stadhuisplein 1 in Veghel tijdens. Ook kunt u het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, uitvaartcentrum Gestelseweg 14' elektronisch raadplegen via deze link.

Crematorium inclusief natuurbegraafplaats
Het ontwerp bestemmingsplan maakt de realisatie van een uitvaartcentrum met crematorium inclusief een natuurbegraafplaats mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Toelichting
In de toelichting zijn de aanvullende onderzoeksrapportages (waaronder het verkeersonderzoek, het akoestisch onderzoek verkeer, het cultuurhistorisch advies, de ruimtelijke visie Natuurnetwerk Brabant (NNB), de compensatie alsmede het advies van de Omgevingsdienst) verwerkt dan wel opgenomen. Regels In de regels is in ieder geval de volgende wijziging aangebracht: Artikel 4.1.a.komt te luiden: "levensbeschouwelijke doeleinden, zijnde een informatie/ceremonieruimte/rouwcentrum ten behoeve van de natuurbegraafplaats en crematorium, met een capaciteit van ten hoogste 450 uitvaarten (crematies en natuurbegraven te zamen) en maximaal 600 crematies per jaar zonder uitvaartdienst, één en ander met maximaal 3 uitvaarten en crematies per dag";
Verbeelding

In de verbeelding is een bouwvlak opgenomen voor de beheerloods alsmede voor het colombarium.

Beroep
Binnen deze termijn van zes weken kan beroep tegen het raadsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
1. belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan
2. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen. Tot deze categorie worden gerekend belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
Tevens kunnen, in geval van onverwijlde spoed, voornoemde belanghebbenden tijdens de beroepstermijn de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overgelegd.

uitvaartcentrumcrematorium
crematorium
uitvaartcentrumworstcase
uitvaartcentrumlandschinpassingtotaal
landschappelijke inpassing (totaal plaatje)
uitvaartcentrumlandschinpassinglinks
landschappelijke inpassing (links gedeelte)
uitvaartcentrumlandschinpassingrechts
landschappelijke inpassing (rechts gedeelte)
Uitvaartcentrumverbeelding1


Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal