foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

676.000 euro extra nodig voor afwikkeling vuilstort Vlagheide

afdichtingstortplaatsvlagheidemei2017Meierijstad - In de voorziening Afval van de gemeente Meierijstad is een bedrag gereserveerd voor de afwikkeling van de vuilstort Vlagheide die door het Stadsgewest wordt uitgevoerd. In het Stadsgewest nemen de gemeenten deel die gebruik maakten van deze vuilstortplaats. Door procedures met de aannemer en de thans lopende arbitragezaken zijn de kosten van juridische bijstand, directievoering en kwaliteitscontrole voor het Stadsgewest hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft geleidt tot een voorstel tot wijziging van de begroting 2017 van het Stadsgewest. Het verwachte tekort in de jaarrekening 2017 van Meierijstad bedraagt 676.000 euro.

Tekort
Op basis van de begrotingswijziging Stadsgewest 2017 is de prognose van het tekort voor alle deelnemende gemeenten verhoogd met € 172.000 tot € 3.049.000. Het aandeel voor Meierijstad in dit tekort is 22,16%. Dat wil zeggen dat voor dit verwachte tekort in de jaarrekening 2017 van Meierijstad een voorziening getroffen moet worden van € 3.049.000 x 22,16% = € 676.000. Het college gaat akkoord met een extra reservering van € 94.000 binnen de voorziening Afval.


Motie Behoud tijdelijke verharding Vlagheide
Op 12 oktober is de motie 'Behoud tijdelijke verharding Vlagheide' aangenomen. Eind tweede kwartaal 2018 verwacht de gemeente de resultaten van het onderzoek waarom is gevraagd. Met de raadsinformatiebrief wordt invulling gegeven aan het verzoek de raad te informeren hoe en op welke termijn uitvoering wordt gegeven aan de motie. Het college besluit de raad per raadsinformatiebrief te informeren over de uitvoering van de motie 'Behoud tijdelijke verharding Vlagheide'.
• 
Motie 'Behoud tijdelijke verharding Vlagheide' (download)

(bron Dorpsraad Eerde) De gemeenteraad vraagt in de hierboven genoemde motie te onderzoeken of de indertijd door het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch aangelegde weg (Vlagheide) tussen de Koeveringsedijk en Dakotaweg en een stukje weg (Vlagheide) in het verlengde van de Dakotaweg voorlopig gehandhaafd kunnen blijven met inachtneming van de met het stadsgewest ’s-Hertogenbosch gemaakte afspraken en in de tussentijd tevens een definitief verkeersplan voor de Vlagheide te ontwikkelen.

Ter verdere toelichting: De tijdelijke wegen kunnen niet duurzaam behouden blijven; deze zijn immers aangelegd voor tijdelijk gebruik. De kwaliteit van de verharding is te vergelijken met een ‘bouwweg’; deze voldoet niet aan de kwaliteit van een ‘normale’ weg. Mocht uit het onderzoek blijken dat de verharding behouden moet blijven, dan moeten er nieuwe wegen worden aangelegd. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 worden de resultaten verwacht van het door het hoogste bestuursorgaan van de gemeente gevraagde onderzoek en een definitief verkeersplan voor de Vlagheide aan de gemeenteraad voorgelegd. Daaruit zal blijken of de wegvakken al dan niet behouden blijven.

Definitief verkeersplan Vlagheide
Bij de totstandkoming van een definitief verkeersplan voor de Vlagheide zijn de volgende aspecten aan de orde:
In verband met de verkeersveiligheid wordt het niet wenselijk geacht één wegvak te verwijderen. De motivering daarvoor is, dat de wegen zijn niet breed genoeg en niet ingericht zijn om verkeer in twee richtingen af te kunnen wikkelen; dat is wel noodzakelijk wanneer er slechts één wegvak gebruikt kan worden. Besloten is daarom beide wegvakken voorlopig te laten liggen. Op basis van de huidige afspraken verwijdert het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch uiterlijk in het vierde kwartaal van 2018 de wegvakken.
In het voorjaar wordt gedurende twee weken een verkeerstelling gehouden op de beide wegvakken om zo een objectief beeld te krijgen hoe frequent de wegen worden gebruikt. Het voorjaar wordt de meest representatieve periode geacht voor een dergelijke telling.
Het Masterplan Vlagheide wordt mogelijk herzien in 2018. Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verkeersafwikkeling binnen het gebied worden meegenomen bij het opstellen van het verkeersplan. De bij de gemeente bekende (planologische) ontwikkelingen en/of verzoeken in het gebied worden meegenomen bij het opstellen van het verkeersplan.

Vanuit de Rijksdienst voor het Wegverkeer is gevraagd, om uiterlijk mei 2018, de routes voor exceptioneel landbouwverkeer vast te stellen. In overleg met de provincie zullen de routes voor Meierijstad bepaald worden. Dit is een natuurlijk moment om alle routes voor landbouwverkeer - normaal en exceptioneel - in kaart te brengen en onderdeel te laten uitmaken van het verkeersplan Vlagheide.

In een overleg bij de gemeente op 10 juli 2017 heeft branchevereniging Cumela, samen met enkele omwonenden en een agrariër, aangegeven de voorkeur te hebben het wegvak op de Vlagheide te behouden. Naar aanleiding van deze brief is een matrix gemaakt met de voor- en nadelen voor het behoud van de wegvakken. Conclusie en advies was het asfalt op beide wegvakken te verwijderen. Deze matrix zal opnieuw gebruikt en aangevuld worden voor het op te stellen verkeersplan.


• Brief Stadsgewest (18 dec. 2017) aan college van Meierijstad over voortgang Vlagheide (blz.1 en blz.2)
A8Stadsgewestvoortgangbrief1
A8Stadsgewestvoortgangbrief2

Voortgang overdracht stortplaats Vlagheide
afdichtingstortplaatsvlagheidemei2017

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal