foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Woonvisie Meierijstad

woonvisiemeierijstad coverkleinMeierijstad - Het 'Basisdocument, ontwikkelingen en voorbeschouwingen ten behoeve van Woonvisie Meierijstad' werd donderdag 15 maart jl. gepresenteerd tijdens een beeldvormende avond. Daarin wordt de belangrijkste vraag benoemd: wat is de behoefte van woningzoekenden? Niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe. Kwantitatief en kwalitatief. De meeste woningen staan er al. Door verhuizingen en overlijden komen er steeds weer woningen in de bestaande woningvoorraad beschikbaar. De komende 10 jaar moet er nog veel gebouwd worden.

Daarna neemt de behoefte aan extra woningen af door stabilisatie van de bevolkingsgroei en hoeft er beduidend minder toegevoegd / bijgebouwd te worden. Hoeveel en welke woningen zijn er nog echt nodig en op welke locatie om aan de bestaande woningvoorraad toe te voegen en bieden een duurzame oplossing waarmee we in de huidige en de toekomstige woningbehoefte kunnen voorzien en we niet gaan bouwen voor leegstand? Hieronder zijn wat overzichten opgenomen uit deze woonvisie. Het hele document kunt u ook bekijken.

Meer dan ooit staan publieke en maatschappelijke instituten ten dienste van de vrager. Om in te kunnen spelen op de woningbehoefte van onze woningzoekenden, dienen we die woningbehoefte te kennen. Wat is die woningbehoefte? We kijken daarbij allereerst naar de bevolkings- en woningbehoefteprognoses om te weten om hoeveel woningen het gaat.
In die provinciale prognose wordt enerzijds gekeken naar statistische gegevens van huidige bevolkingsopbouw en hoe die zich middels geboorten en sterfte ontwikkelt. Daarbij wordt voor iedere gemeente een ‘eigen’ woningbehoefte toegerekend voor statushouders en in beperkte mate arbeidsmigranten. Binnen Meierijstad vormt de kern Veghel daarop nog een uitzondering. Aan die kern heeft de provincie een extra 'stedelijke' behoefte toegekend vanwege de werkgelegenheid.

Ongeveer 4.500 tot 5.5500 woningen
Voor Meierijstad betekent dat een toevoeging van tussen de circa 4.465 tot 5.420 extra woningen tot en met 2040. Dit zijn respectievelijk de lage/realistische provinciale prognose en de hoge provinciale prognose. Bij deze laatste wordt het hele woningtekort weggewerkt. In de praktijk blijkt dat de woningmarkt het beste functioneert bij een beperkt tekort, oftewel iets meer vraag dan aanbod. Dat zal mede een redenen waarom het zeer moeilijk is de hoge woningbehoefteprognose te realiseren.

Kwantitatieve behoefte: tot 2030 nog een flinke groei verwacht, daarna stabilisatie
• Meierijstad had op 1 januari 2017 79.800 inwoners. Naar verwachting zal het aantal inwoners toenemen naar 83.375 inwoners in 2030. Een toename van bijna 4,5%. De jaren daarna blijft Meierijstad groeien, maar minder in omvang. Namelijk met 1,4% naar 84.530 inwoners in 2040.
• De gemeente Meierijstad telde op 1 januari 2017 33.613 particuliere huishoudens, waarvan 48% in de voormalige gemeente Veghel, 30% in de voormalige gemeente Schijndel en 22% in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode.
• De provincie prognosticeert een toename van ruim 4.400 extra huishoudens in de gemeente Meierijstad (een toename van 13%). Dit betekent dat er ruim 5.400 woningen extra nodig zijn tot 2040. Dit is uitgaande van de hoge prognose waarbij de achterstand die er op de woningmarkt is ontstaan, geheel wordt ingehaald.
• In de eigen bevolkingsgroei is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders meegerekend. Dat betekent dat in de berekening van de woningbehoefte daar rekening mee is gehouden.
• De provinciale hoge woningbehoefteprognose gaat uit van een theoretische aanname c.q. politieke keuze dat Meierijstad een migratiesaldo nul kent, oftewel dat er qua verhuizingen evenveel mensen vertrekken als dat er zich vestigen. Dat is exclusief de statushouders want die worden tot de eigen bevolkingsontwikkeling meegerekend. Bouwen voor deze doelgroep valt onder het voorzien in de eigen woningbehoefte.
• Voor de kern Veghel kent de provincie in theorie een kleine verstedelijkingsopgave toe oftewel dat er zich meer mensen vestigen dan er vertrekken, vanwege de omvang van de werkgelegenheid. Deze plusopgave is in de prognose verwerkt. De praktijk laat echter zien dat ook Veghel al jaren dat positieve migratiesaldo niet haalt en er meer mensen vertrekken dan er zich vestigen.
• Ondanks het 'vertrekoverschot' neemt de bevolking in Meierijstad nog wel toe als gevolg van vooral een hogere gemiddelde leeftijd (en de groep ouderen is relatief groot), geboorten en het vestigen van statushouders.
• Naast de provinciale prognose zijn er ook nog prognoses van het ministerie van BiZa (Primos) en Centraal Bureau voor de Statistiek en Planbureau voor de Leefomgeving (Pearl). Deze houden rekening met de werkelijke migratiecijfers, welke voor heel Meierijstad het afgelopen decennium negatief is geweest. Deze prognoses komen ongeveer overeen met de lage prognose van de provincie die meer rekening houdt met wat er daadwerkelijk aan verhuisbewegingen gebeurt. De trek naar de stad die je landelijk ziet, zie je ook in onze regio. Waar steden als Den Bosch en Eindhoven veel harder groeien dan de landelijke gemeenten.
• Verreweg het grootste deel van de groei in de woningbehoefte vindt plaats tot 2030, daarna neemt de groei van de woningbehoefte in Meierijstad sterk af.
• Aandachtspunt: Sinds 2000 heeft Meierijstad per saldo ruim 2.200 inwoners verloren aan andere gemeenten. Een belangrijk deel van dit vertrek uit de drie voormalige gemeenten heeft een autonoom karakter (vanwege studie/werk/relatie).
• De gemeente Meierijstad blijkt de afgelopen jaren niet de geprognosticeerde groei van de woningvoorraad te hebben gehaald. De prognose gaat uit van migratiesaldo nul, de praktijk heeft anders uitgewezen. De belangrijkste redenen dat er nog woningen gebouwd moeten worden komen voort uit de groei van de bevolking door de groeiende groep ouderen (hogere gemiddelde leeftijd) en kleinere huishoudens (meer alleenwonenden). Zowel doordat ook jongeren langer alleen wonen en er nog steeds echtscheidingen zijn die tot een hogere woningbehoefte leiden. De groei van deze groepen neemt harder toe dan het negatieve migratiesaldo betreft (meer mensen die Meierijstad verlaten dan die er zich komen vestigen). Daarom hebben we nog wel een groei in het aantal inwoners en benodigde woningen.
• De 'stagnatie-indicator' voor Meierijstad over de periode 2005-2018, over een langere termijn, bedroeg 64%. Dat betekent dat in die periode er 64% van de berekende hoge geprognostiseerde woningbehoefte was gerealiseerd. Willen we 100% van de hoge woningbehoefte realiseren, dan zullen er extra inspanningen moeten worden verricht.
• Op de eerste plaats dienen we te voorzien in de woningbehoefte van onze eigen bevolkingsontwikkeling, gebaseerd op geboorte- en sterftecijfers en de taakstelling statushouders en beperkt arbeidsmigranten.
De beperkte plusopgave (verstedelijkingsopgave van de kern Veghel) kan ingezet worden om in de behoefte van huishoudens die zich willen vestigen in Veghel te voorzien. Voor de woningbouwprogrammering kijken we binnen de woningbehoefte voor de langere termijn jaarlijks naar specifiek de behoefte voor de eerstkomende 10 jaar.

Kwantitatieve woningbehoefte Meierijstad verdeeld over de 3 voormalige gemeenten
In de periode 1-1-2018 tot 2040 zouden er 4.466 tot 5.421 woningen toegevoegd moeten worden op basis van de lage respectievelijk de hoge provinciale woningbehoeftecijfers. De grootste toename zit in de komende 10 jaar (2018-2028). Voor de komende 10 jaar is er behoefte aan 3.136 tot 3.941 woningen welke de kwantitatieve woningbehoefte is voor het woningbouwprogramma op basis van de lage respectievelijk de hoge woningbehoefte.
 woningbehoefte kwantitatief
 woningbehoefte huishoudensprognose
 woningbehoefte lageenhogeprognose
 woningbehoefte huishoudensnaarleeftijd
 woningbehoefte conceptstreefprogramma
Beleidsmatige context
- Rijks- en provinciaal beleid
- Coalitieakkoord en Mijlpalen
- Uitgangspunten woningprogrammering College (in december vastgesteld en gedeeld met raad)
Uitvoering Woonvisie
- Uitvoeringsprogramma Wonen, inclusief woningbouwprogramma (najaar)
- Prestatieafspraken met corporatie en huurders o.b.v. concept-Woonvisie (december ter info naar raad)

-->Basisdocument, ontwikkelingen en voorbeschouwingen ten behoeve van Woonvisie Meierijstad’ (download)

Eerder verschenen
Team Meierijstad blijft strijden voor bouwen in alle kernen
Prestatieafspraken woonbeleid met corporaties en huurdersbelangenorganisaties
Bijeenkomst Woonvisie Meierijstad
woonvisiemeierijstad cover

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal