foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe gemeentebrede marktverordening incl. inrichtingsplannen

inrichtingsplanmarktschijndelstandplaatsenMeierijstad - In verband met de fusie vindt de gemeente het wenselijk dat de naamgeving van de Marktverordening wordt aangepast. De nieuwe nog vast te stellen verordening is ingericht op de huidige wensen en eisen voor de 4 markten binnen de gemeente. De verordening is gestoeld op de modelverordening van de VNG die is aangepast aan de lokale situatie. De verordening bevat kaderstellende regels die van toepassing zijn op marktkooplui die een plek op een markt in Meierijstad innemen. Hiermee worden de gemeentelijke belangen beschermd en tegelijkertijd worden de rechten en plichten van zowel de marktkooplui als de marktbeheerder inzichtelijk gemaakt. Ook worden de door het college vast te stellen inrichtingsplannen (4 stuks) ter kennisgeving aangeboden. De raad moet nu een besluit nemen over de verordening op 31 mei aanstaande.

Aanleiding
In verband met de fusie is het wenselijk een gemeentebrede verordening aangaande de weekmarkten vast te stellen. In deze verordening wordt de regelgeving in de hele gemeente gelijkgetrokken. De verordening is gestoeld op de modelverordening van de VNG die is aangepast aan de lokale situatie.

Een gelijk speelveld voor alle markten in Meierijstad
Momenteel gelden er nog drie verordeningen in de gemeente. Met de fusie naar Meierijstad hoort daar een algemeen geldend beleid voor de gehele gemeente bij. Nadere regels per markt worden vervolgens vormgegeven door het inrichtingsplan.

Meer controle op invulling van de markt
In de nieuwe verordening is geregeld dat het invullen van een vrije plaats op de markt wordt geregeld door het selectiestelsel. dit betekent dat het college na advies van de marktcommissie besluit welke ondernemer de vrijgekomen plek in mag nemen. In het verleden was dit geregeld op basis van anciënniteit.


Regelgeving geeft marktkooplui meer mogelijkheden
In de nieuwe regelgeving krijgen de marktkooplui meer mogelijkheden. Zo is het in het vervolg niet noodzakelijk dat de vergunninghouder 100% van de keren aanwezig is, maar mag hij een vervanger aanwijzen. De houder van de vergunning blijft wel persoonlijk verantwoordelijk voor zijn standplaats. Ook kan de marktkoopman in de toekomst een opvolger voordragen, mits hij minstens 3 jaar op de markt staat. De markttijd in Sint-Oedenrode wordt met een half uur verruimd met een begintijd van 08.00 in plaats van 08.30.

Lokale regelgeving per markt wordt niet geregeld in de marktverordening
Conform de modelverordening regelt de marktverordening alleen de algemeen geldende regels van warenmarkten in de gemeente. De lokale regels worden vastgesteld in de inrichtingsplannen van de markt, die door het college worden vastgesteld. Deze inrichtingsplannen zijn ter kennisgeving aangeboden als bijlage bij het raadsvoorstel dat op 31 mei  op de agenda staat. 

Overleg met betrokkenen
Voordat de nieuwe verordening is opgesteld zijn verschillende inloopmiddagen en –ochtenden georganiseerd met marktkooplui om hun mening te vragen. Vervolgens is de conceptverordening voorgelegd aan de brancheorganisatie en aan de marktkooplui zelf.

Overaanbod tegengaan
In de inrichtingsplannen die als bijlage aan de raad bij de marktverordening zijn bijgevoegd en door het college worden vastgesteld is een brancheringslijst opgenomen. Deze zorgen voor een optimale maximale bezetting van de markt, wat overaanbod tegen moet gaan.


Planning
Er wordt niet gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst. Na vaststelling van de marktverordening stelt het college de inrichtingsplannen van de weekmarkt vast, conform artikel 1 van de marktverordening. Deze concept inrichtingsplannen zijn ter kennisgeving bijgevoegd bij het raadsvoorstel.

Inrichtingsplan voor de weekmarkt te Schijndel, een aantal passages hieruit:

• Marktdagen en -tijden

Op de Markt en Hoofdstraat te Schijndel wordt op zaterdag een markt gehouden van 10.00 tot 16.00.
• Verplaatsingen
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd te besluiten dat een markt ten hoogste 2 maal per jaar tijdelijk wordt verplaatst. Het kan gaan om verplaatsing op een andere tijd; wanneer openbare orde en veiligheid in het geding is of vanwege een evenement. Verplaatsing naar een andere plaats; voor de doorgang van bijvoorbeeld een evenement. Er is sprake van verplaatsing als minstens de helft van het aantal kramen een andere plaats moet innemen.Tijdens verplaatsingen van de markt bepaalt het college van burgemeester en wethouders de indeling/inrichting van de markt.Indien bij aanvang van de markt of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouders, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen; de markt anders op te stellen c.q. in te richten; de markt niet te laten aanvangen; de markt onmiddellijk te beëindigen.
• Inrichting van de markt
De inrichting van de markt is weergeven op de kaart van dit inrichtingsplan. Op deze kaart staan ook de grenzen en gebieden aangegeven die bestemd zijn voor de betreffende markt. Wijzigingen en actualisaties van het inrichtingsplan worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
Er is een brancheregeling van toepassing. In deze brancheregeling wordt het aantal standplaatsen per artikelengroep vastgesteld. Op dit inrichtingsplan is het anciënniteitsstelsel niet van toepassing, zoals omschreven in artikel 5 Marktverordening Meierijstad. Toewijzing vindt plaats op basis van het selectiestelsel zoals beschreven in artikel 6 van de Marktverordening Meierijstad.
• Geluid
Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.
• Opvolgen aanwijzingen
De vergunninghouder dient direct alle aanwijzingen van de marktmeester op te volgen. Het niet (direct) opvolgen hiervan kan leiden tot sancties zoals genoemd in artikel 13 van het inrichtingsplan.
• MarktcommissieHet college van burgemeester en wethouders kan een adviescommissie instellen. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over aangelegenheden die de ambulante handel betreft.
• Toewijzing vaste standplaats
Een vergunninghouder van een vaste plaats die de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen of vergroten van zijn huidige plaats, kan een nieuwe standplaats worden toegewezen door de marktmeester.
• Toewijzing van een dagplaats
Het college van burgemeester en wethouders houdt ten behoeve van de toewijzing een dagplaatslijst bij. Op de dagplaatslijst houdt de marktmeester per weekmarkt bij welke standplaatshouders geïnteresseerd zijn in het innemen van een dagplaats gedurende de marktdag. De marktmeester wijst een dagplaats toe na toetsing aan de brancheringslijst. Indien er sprake is van meerdere gegadigden vindt loting plaats.
• Inwerkingtreding
Dit inrichtingsplan treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking.

inrichtingsplanmarktschijndelmei2018
Weekmarkt201801
Weekmarkt Schijndel anno april 2018

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal