foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kinderparlement Meierijstad komt er voor de vakantie

gemeenteraadsvergadering MeierijstadMeierijstad – Hart voor Schijndel vorig jaar voor de raadsvergadering van 12 oktober een initiatiefvoorstel ingediend om tot een kinderparlement binnen Meierijstad te komen, kinderen zijn de burgers van morgen, aldus de fractie. Het Team Meierijstad heeft toen een motie ingediend om een onderzoek te starten naar mogelijkheden voor vergroten van jeugdparticipatie bij de gemeentepolitiek. Via een raadsinformatiebrief willen beide politieke partijen de gemeenteraad kennis laten nemen van de voortgang van hun initiatief en het in de arm nemen van ProDemos. Hieronder vindt u de uitleg in de raadinformatiebrief.

Eerdere reactie college (september 2017) op initiatiefvoorstel Hart voor Schijndel
"Het formeren van een kinderparlement vinden wij een sympathiek idee. Het is een van de mogelijkheden vorm te geven aan jeugdparticipatie. Wij staan hier dan ook positief in. Zoals bekend wordt aan u in 2018 een nota integraal preventief jeugdbeleid ter vaststelling voorgelegd. Wij benaderen het initiatief vanuit de integraliteit van dit beleid en geven het - afhankelijk van voldoende draagvlak en haalbaarheid - een plek in de vast te stellen nota. Reden hiervoor is dat uit het nieuw vast te stellen beleid waarschijnlijk verschillende acties voortvloeien, die in een realistisch en haalbaar uitvoeringsprogramma hun plek krijgen. Hierbij maken wij afwegingen vanuit het  oogpunt van prioritering, geld, menskracht, etc.
Het kinderparlement is een van de mogelijkheden vorm te geven aan jeugdparticipatie en actief burgerschap. Voor het welslagen van dit initiatief en vanuit de participatiegedachte kan ons inziens het onderwijs een belangrijke trekkersrol vervullen. De rol van de gemeente is dan vooral op het faciliterende vlak.Voor het welslagen van dit initiatief is een breed draagvlak noodzakelijk. Als inderdaad het onderwijs een belangrijke rol voor haar weggelegd ziet biedt dit een grotere kans op continuïteit en een succesvolle inbedding in de bestaande structuren."

Raadsinformatiebrief
In september ontving de gemeenteraad een raadsinformatiebrief dat het instellen van een kindergemeenteraad of –parlement zou worden meegenomen in de nota integraal preventief jeugdbeleid. Omdat het initiatiefvoorstel beoogt kinderen nadrukkelijk te betrekken bij de politiek en daarin hun betrokkenheid en goed burgerschap te vergroten past dit beter binnen de portefeuille van burgemeester van Rooij. De eerste stappen om te komen tot een kindergemeenteraad zijn gezet. Tegelijkertijd ook een eerste stap in een bredere aanpak om jeugd/jongeren te betrekken bij de politiek. De voorbereidingen voor het instellen van een kindergemeenteraad vinden plaats vóór de zomervakantie. Zo kan er na de zomervakantie (en bij de vorming van de nieuwe groep 7 en/of 8) gestart worden op de scholen.


Lespakket of spel
In Meierijstad zijn er 35 basisscholen die onder de schoolbesturen OOG, SKIPOV, SKOSO en SKOPOS vallen. De voorbereidingen vóór de zomervakantie houden in dat er overlegd gaat worden met alle basisscholen. Wie doet er mee en welke aanpak wordt gekozen?Om een professionele basis te leggen wordt samengewerkt met ProDemos. ProDemos heeft ervaring bij het instellen van een kindergemeenteraad. Zij kunnen de basisscholen binnen Meierijstad een lespakket aanbieden, zodat de dag 'gemeenteraad' het slot is van een aantal lessen.
Mochten scholen een lespakket niet in kunnen (of willen) passen dan is er nog de mogelijkheid om een spel (spel van de democratie) ter voorbereiding te spelen. De keuze is dus afhankelijk van de wens en tijd van de basisscholen. Het mooiste zou zijn als alle basisscholen in Meierijstad kiezen voor een volledig lespakket. Hoe de invulling zal zijn, dat willen de politieke partijen vooral aan de scholen zelf laten. Maar uiteraard wordt doen zij hun best om alle scholen aan te laten sluiten.
Gelet op het aantal basisscholen wordt in overleg met ProDemos gekeken welke aanpak werkbaar is. Voor wat betreft de jeugdparticipatie bij de gemeentepolitiek is gebleken dat in het afgelopen jaar op aanvraag van de middelbare scholen al veel bezoeken zijn gebracht aan de raadzaal. Per school is er op dit moment echter nog veel verschil in de aanpak en het programma. In overleg met de drie middelbare scholen in onze gemeente is het idee om hier een gezamenlijk programma voor opzetten. Voor de zomer gaat dit overleg met de drie scholen plaatsvinden.
Op termijn hopen de partijen dit initiatief, met de ingebrachte kennis en ervaring vanuit ProDemos, in eigen beheer en in een bredere aanpak te kunnen organiseren.


Planning
De voorbereidingen voor het instellen van een kindergemeenteraad vinden plaats vóór de zomervakantie. Zo kan er na de zomervakantie (en bij de vorming van de nieuwe groep 7 en/of 8) gestart worden op de scholen.
gemeenteraadsvergadering Meierijstad

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal