foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jaarrekening 2017 van de gemeente Meierijstad aangeboden

Meierijstad banierenMeierijstad - Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraad het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 aan met de bijbehorende bijlagen. Jaarlijks stelt het college het jaarverslag en de jaarrekening op en leggen met deze stukken aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Voor liggen de eerste jaarstukken van gemeente Meierijstad. 2017 was een jaar van verandering en ontwikkelen. Het eerste jaar van Meierijstad heeft vooral in het teken gestaan van het maken van werkafspraken en de basis op orde brengen. 2017 was een jaar van nieuwe verhoudingen in het lokale bestuur en het actief bouwen aan een nieuwe gemeente. Er is met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Van meet af aan wil het bestuur laten zien dat zij een gemeentebestuur is dat tussen de inwoners staat. Dat participatie hoog in het vaandel heeft staan en voortdurend van buiten naar binnen kijkt en handelt. De jaarrekening kunt u inzien op meierijstad.nl.

Meierijstad is een financieel gezonde gemeente
2017 was een financieel gezond jaar voor Meierijstad. De gemeente en haar samenwerkingspartners hebben hard gewerkt aan de toekomst van gemeente Meierijstad. Het was een jaar van verandering en ontwikkelen en vooral doen. Hierdoor konden veel activiteiten uit het collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad samen worden opgepakt en geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. 2017 was ook een jaar van werken aan een financieel evenwicht. Er is een solide basis gelegd.

Eerste jaarrekening Meierijstad laat positief resultaat zien
De jaarrekening van de gemeente Meierijstad over het jaar 2017 laat een positief resultaat van ruim 21 miljoen euro zien. Het grootste deel (€ 16,8 miljoen) komt door een nieuwe wettelijke verplichting om de winst op de grondexploitatie eerder te nemen.
Het overschot is verder te danken aan afgewogen financieel beleid en een aantal meevallers en uitgaven, die gepland stonden voor 2017 en doorgeschoven zijn naar 2018. Met het positieve resultaat wordt onze financiële basis verstevigd en worden toekomstige investeringen en bestedingen mogelijk gemaakt. Daarnaast is binnen het sociaal domein sprake van een overschot. Dat wordt meegenomen in de reserve voor het sociaal domein, zodat inwoners ook in de toekomst gegarandeerd zijn van kwalitatief goede sociale zorg vanuit de gemeente.

Zichtbare resultaten
Het positieve resultaat zorgt voor tevredenheid bij wethouder Jan Goijaarts (financiën): "Het huishoudboekje van de gemeente is op orde en nog belangrijker is dat we ons geld goed besteden. We hebben in 2017 goede stappen gezet bij het uitvoeren van de Mijlpalen van Meierijstad. Er is flink geïnvesteerd in de groei van de economie, in de openbare ruimte, werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd, onderwijs, cultuur en de duurzame ontwikkeling van Meierijstad. We hebben met dit college het afgelopen jaar een degelijk financieel beleid gevoerd, maar ook volop geïnvesteerd in Meierijstad. Hierdoor kunnen we blijven investeren in onze nieuwe gemeente; daar doen we het uiteindelijk allemaal voor".

De jaarstukken staan op 2 juli op de agenda van de gemeenteraad.

"De speerpunten van beleid en de ambities voor de bestuursperiode 2017-2022 zijn opgenomen in de 'Mijlpalen van Meierijstad'. Basis hiervoor was gelegd in het coalitieakkoord 2017-2022: 'Meierijstad zijn we samen!'. Vele activiteiten uit de Mijlpalen zijn opgepakt en geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. In het jaarverslag hebben wij per programma een verantwoording opgenomen middels een zogenaamde stoplichtenrapportage. 2017 was ook een jaar van werken aan een meerjarig evenwicht in de financiële huishouding van Meierijstad. Als startpunt voor de begroting 2017 zijn we begonnen met een voorzien tekort in het eerste jaar. Wij kunnen nu het jaar afsluiten met een positief exploitatiesaldo. In het onderdeel jaarrekening hebben we de afwijkingen van de rekeningcijfers ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017 toegelicht. Eerder heeft de Provincie Noord-Brabant, als toezichthouder op de gemeentelijke financiën, geoordeeld dat de vastgestelde begroting 2018 structureel en reëel in evenwicht is, resulterend in het toezicht achteraf (repressief toezicht)."

Meierijstad banieren

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal