foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Behandeling kermisbeleid Meierijstad uitgesteld

kermisaandesteegschijndelMeierijstad - Er is behoefte aan een geharmoniseerd kermisbeleid dat past bij de nieuwe gemeente Meierijstad, bij de wensen vanuit de kernen én dat ervoor zorgt dat onze burgers nog vele jaren kunnen genieten van aantrekkelijke kermissen. Over de mogelijke verplaatsing van de kermis in Schijndel van De Steeg naar het centrum heeft het college inmiddels op 20 november jl. besloten af te zien van verplaatsing en de kermis in Schijndel op de vertrouwde locatie aan De Steeg voort te zetten (zie argumenten hieronder). Voor het vaststellen van het nieuwe kermisbeleid en met name de organisatiestructuur is meer tijd nodig. Het college stelt de behandeling in de raad uit tot juni 2019 en is er in de eerste maanden van 2019 voldoende tijd om alle belangen die spelen rondom de kermis in Meierijstad af te wegen, zo laat het college van B&W aan de gemeenteraad weten.

Geharmoniseerd beleid
In de gemeente Meierijstad worden jaarlijks veertien dorpskermissen georganiseerd. Op dit moment vindt de organisatie op verschillende manieren plaats en zijn er per locatie andere werkwijzen en kaders van kracht. Er is daarom behoefte aan een geharmoniseerd kermisbeleid dat past bij de nieuwe gemeente Meierijstad, bij de wensen vanuit de kernen én dat ervoor zorgt dat onze burgers nog vele jaren kunnen genieten van aantrekkelijke kermissen.

Werkgroepen
In 2018 is er een tweetal werkgroepen in het leven geroepen met vertegenwoordigers uit de kermiswereld. Hierin zaten alle belanghebbenden (kermisorganisaties, dorpsraden, centrummanagement, burgers, kermisbonden en gemeente). Eén werkgroep hield zich bezig met het verplaatsingsvraagstuk van de kermis in Schijndel. De andere werkgroep richtte zich op het nieuwe kermisbeleid in Meierijstad met onder andere de organisatiestructuur van de kermissen.

Kermis Schijndel
Het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de kermis in Schijndel van De Steeg naar het centrum is afgerond. Het college heeft naar aanleiding hiervan op 20 november jl. besloten af te zien van verplaatsing en de kermis in Schijndel op de vertrouwde locatie aan De Steeg voort te zetten. Dit in lijn met het advies van een meerderheid van de kermiswerkgroep Schijndel en met name vanwege (brand)veiligheidseisen en andere praktische bezwaren. De toelichting van het college met betrekking tot het locatievraagstuk in Schijndel vindt u hieronder.
Burgerinitiatief
De locatie van de zomerkermis in Schijndel is al jaren punt van discussie. Naar aanleiding van een burgerinitiatief is (opnieuw) onderzocht of het mogelijk is om de zomerkermis van De Steeg naar het centrum te verplaatsen. Dit in samenspraak met de kermiswerkgroep Schijndel waarin onder meer de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, het Citymanagement, de kermisbonden, de kermis coördinator en lokale kermisorganisaties zitting hebben. Diverse scenario's zijn bekeken. De conclusie van het college en van de (vrijwel unanieme) werkgroep is dat het volledig of gedeeltelijk verplaatsen van de kermis van De Steeg naar het centrum - vooral vanwege (brand)veiligheidseisen en andere praktische bezwaren - onmogelijk is.
Argumenten
1. De multidisciplinaire werkgroep zomerkermis Schijndel heeft zeer zorgvuldig diverse scenario's onderzocht. Het volledig verplaatsen van de kermis naar het centrum bleek met name vanwege dwingende (brand)veiligheidseisen onmogelijk.
2. Er was consensus over een alternatieve oplossing: het gedeeltelijk verplaatsen/uitbreiden van de kermis van De Steeg naar dat deel van De Markt waar attracties wel veilig kunnen staan (tussen de Mariakapel, het voormalige gemeentehuis en de achterzijde van de Glazen Boerderij) met tussen De Steeg en De Markt al dan niet een attractief verbindingslint (Kluisstraat-Vicaris van Alphenstraat).
3. Om de verbinding tussen beide locaties attractief te kunnen inrichten, zou afsluiting van (een deel van) de Kluisstraat en de Vicaris van Alphenstraat gedurende de periode van de zomerkermis en de op- en afbouw van de kermis noodzakelijk zijn. Dat zou betekenen dat (parkeerplekken van) inwoners, instellingen en bedrijven gedurende 7-10 dagen niet bereikbaar zijn. Interne verkeerskundigen adviseren daarom negatief over de afsluiting.
4. De Kluisstraat maakt onderdeel uit van de hoofdstructuur van de gemeente Schijndel. Het afsluiten van een deel van deze weg zou betekenen dat omleidingen noodzakelijk zijn voor verkeer en openbaar vervoer en dat twee (hoofd)bushaltes onbereikbaar zijn. Dat gegeven in combinatie met de duur van de afsluiting is voor Arriva aanleiding geweest een negatief advies af te geven.
5. Het in gebruik nemen van het verbindingslint tussen De Steeg en De Markt door het plaatsen van attracties / podia o.i.d. zou gedurende de dagen van de kermis geluidsoverlast voor omwonenden betekenen.
6. De brandweer zou door de afsluiting te maken krijgen met omrijdtijden en zou daardoor bij calamiteiten minder snel ter plekke kunnen zijn. De brandweer ziet dit als een extra risico en heeft daarom negatief geadviseerd over de afsluiting.
7. De optie om het verbindingslint achterwege te laten en de kermis op twee locaties (De Markt en De Steeg te laten plaatsvinden, wordt door de politie niet wenselijk geacht. Dit om veiligheidsredenen Een oversteek met een (drukke) verkeersader zorgt voor gevaarlijke situaties, aldus de politie.
8. De gemeenteraad heeft het burgerinitiatief eerder omarmd mits voldaan kon worden aan een aantal voorwaarden. Het borgen van de openbare orde en veiligheid zowel tijdens als na sluiting van de kermis was daarbinnen een belangrijke eis.
9. Een ruime meerderheid van de werkgroep Kermis Schijndel heeft naar aanleiding van de bevindingen over het verbindingslint geconcludeerd dat het verplaatsen van de zomerkermis in Schijndel definitief geen optie is en dat de discussie over de verplaatsing van de kermis naar het centrum dan ook beëindigd dient te worden.
10. Een beslissing over de locatie van de kermis is urgent omdat nieuwe exploitatieovereenkomsten moeten worden getekend.
Daarbij speelt dat:
11. Het in gebruik nemen van de Markt voor de kermis zou betekenen dat de weekmarkt moet wijken. De alternatieve locatie De Steeg zou dan sowieso in gebruik zijn voor de kermis. Zowel de weekmarktcommissie als de branche organisatie CVAH (Centrale Vereniging Ambulante Handel) hebben laten weten verplaatsing van de Markt onacceptabel te vinden. Dit omdat verplaatsing steevast leidt tot inkomstenderving en omdat de Markt al regelmatig (deels) verplaatst wordt (o.a. tijdens Schijndel aan Zee, tijdens wintercarnaval en als de schaatsbaan op de Markt staat).
12. Voor de stroomvoorziening van de kermisattracties op de Markt zijn extra aggregaten nodig; de verplaatsing van de markt vergt waarschijnlijk ook extra stroomvoorzieningen. In het totaal gaat het naar schatting om een bedrag van circa 10.000 euro per kermis.
13. Op de beschikbare ruimte op het Marktplein kan slechts een beperkt aantal attracties staan.
14. Op het Marktplein kunnen geen zware attracties kunnen staan vanwege mogelijke beschadigingen aan het wegdek. Het voorstel om met rijplaten te werken is afgewezen vanwege het gevaar op gladheid en uitglijden.
Kanttekeningen
De discussie over het verplaatsen van de kermis in Schijndel naar het centrum speelt al jaren en keer steeds opnieuw terug. Na diverse onderzoeken blijkt deze wens definitief niet gehonoreerd te kunnen worden.

Betrokken partijen
In het voortraject heeft een werkgroep gefunctioneerd met betrekking tot het herijken van het kermisbeleid. De hierin vertegenwoordigde partijen blijven betrokken bij het proces om te komen tot het nieuwe beleid. Bij het onderzoek naar de verplaatsing van de kermis zijn diverse partijen betrokken geweest, onder wie: Citymanagement Schijndel, de kermisbonden, de kermis coördinator, het burgerinitiatief, de organisatie van de voorjaarskermis Schijndel en kermis Wijbosch, parochiebestuur, politie, brandweer en Arriva.

Duurzaamheid
Bij het kermisbeleid wordt waar mogelijk aangesloten op het nieuwe evenementenbeleid. In dit beleid is ruime aandacht voor duurzaamheid. De hierbinnen opgenomen thema's en kaders zijn ook van toepassing op (organisatoren van) kermissen.
kermisaandesteegschijndel

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal