foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stand van zaken invoering aangepaste afvalinzameling

VANGdoelstellingbronVNGuitsneeflyerMeierijstad – Het college heeft op 5 februari jl. de gemeenteraad per brief geïnformeerd over het lopende proces om de aangepaste afvalinzameling goed te laten verlopen. Vanaf 1 januari 2019 zijn de laatste onderdelen van de afvalinzameling overal binnen Meierijstad gelijk getrokken. En voldoet Meierijstad aan de Wet algemene regels herindeling en is tevens een eerste stap gezet naar het behalen van de VANG doelstelling (Van Afval Naar Grondstof). Maar het hele proces gaat niet zonder slag of stoot. Er waren en zijn dagelijks best veel klachten en meldingen die de gemeente bereiken. Hieronder kunt u lezen tegen wat voor problemen aangelopen is en wat daaraan gedaan wordt. Het college hoopt dat binnen enkele maanden alle problemen opgelost zijn en informeert hierover de gemeenteraad opnieuw in de tweede helft van 2019. Er worden drie infobijeenkomsten vanuit de gemeente georganiseerd en voor inwoners die zelf hun afval niet naar de opstelplaatsen kunnen brengen wordt een oplossing gezocht. Afbeelding VANG-flyer: bron VNG

Huisvuilinzameling en milieustraat
Het Afval- en grondstoffenbeleid van gemeente Meierijstad overal binnen de gemeente gelijk trekken ging gepaard met een flink aantal wijzigingen voor de inwoners. De belangrijkste onderdelen betreffen de aangepaste huisvuilinzameling en de gewijzigde acceptatie van betaling op de milieustraten. Het bleek een omvangrijke, complexe operatie waarbij in de uitvoering enkele zaken niet vlekkeloos zijn gegaan en zijn er fouten gemaakt. Daar is actie op ondernomen.

Aangepaste huisvuilinzameling
De huisvuilinzameling is als volgt aangepast. Restafval is van tweewekelijks (in Sint-Oedenrode en Schijndel) overgeschakeld naar vierwekelijks aanbieden. De tarieven voor het aanbieden van restafval is in alle kernen duurder geworden. GFT-afval is van (overal) tweewekelijks aanbieden overgeschakeld naar wekelijks aanbieden. GFT-afval in het buitengebied kan op afroep tweewekelijks worden aangeboden. GFT moest (overal) worden betaald en kan nu kosteloos worden aangeboden.
Alle overige afvalstromen aan/nabij huis (papier, glas, PD, textiel, luiers) zijn ongewijzigd gebleven.
Inzamelaar Van Kaathoven Groep is gestart met de gemeentebrede inzameling van PD, GFT en huisvuil. De veranderingen betekenen dat inwoners zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.

Best veel vragen en (digitale) meldingen inwoners
De gemeente ontvangt via verschillende kanalen vragen en meldingen van inwoners; telefonisch via het KlantContactCentrum (KCC), aan de receptie, per email, via Mijngemeente app, social media, brieven, website en ook via de inzamelaar. De eerste 2 weken is er ongeveer 500 maal per werkdag over afval naar de gemeente gebeld. De belcontacten konden grotendeels mondeling worden afgehandeld, omdat het informatieve vragen waren. Daar waar opvolging nodig was, zijn 'meldingen' aangemaakt in het interne systeem Melddesk.
In eerste twee werkweken van het nieuwe jaar zijn respectievelijk 1.115 'digitale' meldingen 'voor opvolging' ontvangen (3,3% van alle huishoudens). Driekwart van alle meldingen uit de eerste twee weken betroffen verzoeken om de container om te wisselen naar een (merendeels ) kleiner formaat. De andere meldingen gingen over niet geledigde containers, niet opgehaalde PD-zakken en toegang tot de ondergrondse vuilcontainers.

Ongemak
Dit aantal belcontacten is, zo meldt het college vergelijkbaar met die van andere gemeenten met gelijksoortige systeemaanpassingen. Het aantal 'meldingen voor opvolging' is gering in relatie tot de omvang en complexiteit van de gehele uitvoering. Dat neemt niet weg dat de melders ongemak ervaren. Dat erkent het college en onze inzet is erop gericht het ongemak zo snel mogelijk weg te nemen of op te lossen.

Nieuwe registratiechips
Bijna 97% (ongeveer 21.000) van alle restafvalcontainers in de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel was voorzien van een nieuwe registratiechip bij de aanvang van het nieuwe jaar (in voormalige gemeente Schijndel waren de chips al geschikt). Daarmee is lediging van deze containers mogelijk in het geharmoniseerde registratiesysteem. De resterende containers met verouderde chips worden in een extra 'veegronde' alsnog voorzien van een nieuwe registratiechip. We verwachten komen dat enkele honderden containers alsnog in beeld komen zodra deze ter lediging worden aangeboden, daarvoor zijn we afhankelijk van de inwoners. Deze laatste containers worden per voorval voorzien van een nieuwe registratiechip.

Opstelplaatsen
Vanaf 1 januari 2019 wordt het afval ingezameld door Van Kaathoven Groep met een ander inzamelvoertuig, met een zijlader. Hierdoor is het voor de afvalinzamelaar helaas niet mogelijk om in iedere straat te draaien. Om de veiligheid te waarborgen, zijn er voor die betreffende straten (68 in totaal) opstelplaatsen gerealiseerd. De bewoners die dit betreft hebben persoonlijk een brief ontvangen waarin we dit uitleggen en aangeven waar zich de opstelplaats bevindt. Tevens hebben we de opstelplaatsen ter plekke herkenbaar gemaakt met een tegel met daarop de afbeelding van een minicontainer.

Maatwerkoplossing
In enkele gevallen zijn inwoners niet in staat (bijvoorbeeld vanwege verminderde gezondheid of mobiliteit) om de container naar de opstelplaats te brengen. Als zij dat bij de gemeente melden wordt samen met de betreffende inwoner, en in overleg met inzamelaar van Kaathoven gezocht naar een maatwerkoplossing.

Milieustraten - druppels
De gelijktrekking van de drie bestaande milieustraten heeft geleid tot een uniforme aanbodacceptatie, tariefstelling en afrekenmethode per 1 januari 2019. De milieustraten accepteren alle afvalstromen zoals voorgeschreven in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Meierijstad.
In de planning en daarover gemaakte afspraken met gecontracteerde partijen, was een tijdige levering (uiterlijk 31-12-2018) voorzien van 'Druppels' (registratiechips) die aan unieke adressen zijn gekoppeld. De 'Druppels' (voor toegang en afrekening van betaalde stromen op de milieustraten) zijn door bezorgproblemen helaas niet vóór het nieuwe jaar verstrekt aan een meerderheid van de huishoudens.

Voorlopig betalen met PIN
Als gevolg daarvan heeft de gemeente voorlopig de acceptatieprocedure van 2018 (betaling met PIN) aangehouden op de milieustraten. Hiermee werd ervoor gezorgd dat inwoners hun afval gewoon konden aanbieden op de milieustraten. Dit gaf begrip bij bezoekers en geen problemen.

Oorzaak problemen Druppels
De gemeente heeft circa 100 'officiële' meldingen ontvangen over niet geleverde ‘Druppels. Uit onderzoek bleek de magnetische eigenschap van de 'Druppel' de oorzaak te zijn voor een 'uitworp' van bestelbrieven in het automatisch sorteerproces van PostNL. Daardoor moest extra handmatig sorteerwerk worden uitgevoerd in de voor PostNL drukke decembermaand; dit was een ongelukkige combinatie. Circa 200 adressen ontvingen meer dan één 'Druppel' als gevolg van een bronbestand waarin mutaties uit afgelopen jaren blijken te zijn gestapeld in identieke extra adresvermeldingen. Deze adressen zijn bij de gemeente in beeld.
Aansluitingen/inwoners die meerdere 'Druppels' hebben ontvangen worden door de gemeente actief telefonisch benaderd met het verzoek de meerdere verzonden 'Druppels' retour te sturen naar de gemeente. De inwoner ontvangt daarvoor een antwoordenvelop en begeleidend formulier zodat de inwoner de 'Druppel'(s) kosteloos retour gemeente kan sturen. Aansluitingen/inwoners die nog geen 'Druppel' hebben ontvangen krijgen, indien men hiervoor een melding maakt, alsnog een exemplaar toegestuurd.
Met deze acties verwacht het college dat de gemeente het relatief geringe aantal problemen met de ‘Druppel’ op korte termijn opgelost hebben.

Intern
De overstap naar de nieuwe afrekenmethode wordt door de gemeente gemaakt, zodra alle 'Druppels' zijn bezorgd. In de voorbereiding daarvan worden de operationele processen en protocollen daarvoor nogmaals doorlopen met het personeel. Het werken met de nieuwe methode wordt drie weken na invoering met het personeel geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.


Tarieven milieustraten
De tariefstelling voor de milieustraten heeft de Raad op 20-12-2018 vastgesteld in de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2019. In deze verordening zijn de tarieven in een formulevorm opgesteld. Voor de communicatie naar de burger heeft de gemeente de keuze gemaakt om de optelsom (volgens de formule) al te maken voor de burger en de uiteindelijke tarieven te communiceren (zie tabel hieronder).

Informeren inwoners

Mailing
Alle huishoudens in Meierijstad hebben eind november / begin december een algemene brief van de gemeente ontvangen waarin alle voorziene wijzigingen op het gebied van afval zijn vermeld en toegelicht; daarin stond ook al vermeld dat de inwoners op een later moment via de post een 'Druppel' zouden ontvangen om te gebruiken op de milieustraten.

Info via (social) media en website
De gemeente informeert haar inwoners bovendien met grote regelmaat over verschillende onderdelen van het nieuwe afvalbeleid via de gebruikelijke publieke kanalen (gemeentepagina, social media, website). Ook de komende maanden wordt over de nieuwe situatie voorlopig gecommuniceerd overlopend met een verschuivend accent op het goed scheiden van afval. Dat is in het belang van het halen van de afvaldoelstelling (VANG) die Meierijstad heeft. Beter scheiden loont; voor het milieu, maar ook in diens portemonnee.

Inloopbijeenkomsten
In de maand februari worden er 3 inloopbijeenkomsten georganiseerd. De inwoner heeft de mogelijkheid om in iedere voormalige gemeente (Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel) een inloopbijeenkomst bij te wonen.
Iedereen is welkom, aanmelding is niet nodig. Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. De koffie en thee staan voor u klaar.
• Woensdag 20 februari: Schijndel, ’t Spectrum, Steeg 9, 5482 WN Schijndel
Dinsdag 26 februari: Veghel, CHV Noordkade, zaal Apotheek Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel
Woensdag 27 februari: Sint-Oedenrode, De Helden van Kien Bremhorst 1 (navigatie: Zwembadweg), 5491 LR, Sint-Oedenrode

Signalen burgers
Het college geeft aan vanzelfsprekend open te staan voor de reacties/opmerkingen en eventuele verbeterpunten die de gemeente vanuit de burger via verschillende kanalen bereikt. Deze signalen worden meegenomen in de evaluatie en in het vervolgtraject van de communicatie met de burger.

Ambitie
De ambitie van gemeente Meierijstad is gebaseerd op het VANG principe (Van Afval naar Grondstof). Gemeente Meierijstad streeft naar het minimaal behalen van de VANG doelstellingen; scheidingspercentage van 75% = 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 (133 kg in 2018) en in 2025 een doelstelling van 30 kg restafval per inwoner per jaar. In 2018 was nog sprake van 133 kg. In Meierijstad wil het college de transitie maken naar een circulaire economie, waarin de term 'afval' vervangen wordt door 'grondstof'. Met de aangepaste huisvuilinzameling, tariefstelling en nieuwe acceptatiemethode op de milieustraten zetten we een belangrijke stap richting afvalvermindering.

Belastingheffing
De planning is om alle gemeentelijke belastingen Meierijstad met dagtekening 28 februari 2019 te versturen. De WOZ-beschikkingen en de aanslagen gemeentebelastingen (circa € 27 mln.) worden op één aanslagbiljet gecombineerd (het zogenaamde combibiljet) met als voordelen minder formulieren, minder porto en slechts één invorderingstraject.

Onderdelen aanslagbiljet
De aanslagregeling Meierijstad 2019 met dagtekening 28 februari 2019 bevat dus de volgende onderdelen:
• WOZ-beschikkingen 2019
• OZB-aanslagen 2019
• Rioolheffing 2019
• Reclamebelastingen 2019
• Reinigingsrecht vastrecht 2019 niet woningen
• Afvalstoffenheffing vastrecht 2019 woningen

Naheffing DIFTAR
Het was aanvankelijk ook de opzet om de afvalstoffenheffing variabel deel 2018 (DIFTAR voor Meierijstad) 'mee te laten liften' met de belasting aanslagen 2019 zo laat het college weten. Deze afrekeningen volgen pas na afloop van het desbetreffende belastingjaar zoals al eerder bekend was gemaakt. Echter de technische aanlevering van de daarvoor benodigde bestanden (zijnde gegevens uit de container managementsystemen; lediginggegevens zoals inzamelfrequentie, volume en gewicht) is voor de aanslagregeling eind februari te laat en daarbij ook nog niet kwalitatief voldoende geborgd. Om die reden heeft het college besloten de afrekeningen afvalstoffenheffing 2018 (maximaal € 500K) later te verzenden. Dit om te borgen dat er foutieve aanslagen worden verzonden. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de inwoners van Meierijstad. In de flyer bij de aanslag die de inwoners eind februari ontvangen wordt gemeld dat er in de loop van 2019 een naheffing volgt.

Gewenning
De gemeente merkt dat haar inwoners moeten wennen aan de veranderingen. De gemeentelijke dienstverlening is erop gericht ze daarbij zo goed mogelijk te helpen. Het college verwacht dat de meeste inwoners de slag binnen enkele maanden gemaakt hebben, de kinderziektes in de uitvoering opgelost zijn en de afvalinzameling veel soepeler verloopt. In de tweede helft van 2019 informeert het college de gemeenteraad over de tussenresultaten.

tarieventabelmilieustratenmeierijstadfebr2019
VANGdoelstellingbronVNG

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal