foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Seniorenraad Meierijstad opgericht

oprichtingsvergaderingseniorenraadmeierijstad 1Schijndel / Meierijstad – Eind november was er in Schijndel een bijeenkomst 'Op weg naar de Seniorenraad Meierijstadgeorganiseerd, vandaag is de Stichting Seniorenraad Meierijstad opgericht. Voor de oprichting van de Seniorenraad Meierijstad is een (concept) beleidsplan gemaakt waarin aandacht is voor de doelstellingen en de reden waarom de Seniorenraad Meierijstad wordt opgericht. Dit was onder anderen een eerder verzoek van de KBO Kring Meierijstad, voorheen de KBO's van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. In de werkgroep voor dit proces hebben vertegenwoordigers van de genoemde KBO's van Veghel en Sint-Oedenrode en van de Seniorenraad Schijndel zitting genomen.

Ben Merkx, secretaris Seniorenraad Schijndel vertelt: "Omdat er in Veghel en Sint-Oedenrode geen Seniorenraad werkzaam was en men vanuit Veghel en Sint-Oedenrode veel waardering had voor de werkzaamheden van de Seniorenraad Schijndel werd besloten om de Seniorenraad Schijndel uit te rollen over de nieuwe gemeente Meierijstad." De werkgroep is thans met de voorbereidende werkzaamheden gereed en vandaag dinsdagmiddag 24 januari 2017 passeert de oprichtingsakte door een notaris van Kruijsdijk Notarissen tijdens de oprichtingsvergadering in Cultureel Centrum 't Spectrum.

Toekomstig beleid – samenstelling algemeen bestuur
Voor het toekomstig beleid is de bottom-up-strategie zeer belangrijk: transparantie, initiatief, competentie waarbij het uitgangspunt is: wat goed is, moet je behouden. Hieronder vindt u informatie over de nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur van de Seniorenraad Meierijstad (i.o.) en wat high-lights uit het concept-beleidsplan.
Ben Merkx laat verder weten dat de Seniorenraad Schijndel voorlopig blijft functioneren tot de Seniorenraad Meierijstad goed functioneert. Daarna worden de plaatselijke commissies omgevormd tot een Klankbord Senioren.

Algemeen bestuur Seniorenraad Meierijstad
In het algemeen bestuur van de Seniorenraad Meierijstad zitten vertegenwoordigers vanuit de voormalige drie gemeenten.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

- Wim van Meijl, voorzitter, vanuit Sint-Oedenrode
- Ben Merx, algemeen secretaris, vanuit Schijndel
- Hans Simons, penningmeester, vanuit Veghel
Het algemeen bestuur telt voorts 3 afgevaardigden namens de KBO's van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en de voorzitters van de Commissies Wonen en Veiligheid; Welzijn en Dienstverlening en Zorg vanuit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

• Beleidsplan Stichting Seniorenraad Meierijstad (concept) (korte samenvatting)

Bottom-up-strategie: transparantie, initiatief, competentie
Stel de senioren centraal en biedt ze een platform om hun meningen en ideeën te ventileren (bottom-up-strategie). Deze bottom-up-strategie heeft haar nut bewezen middels de werkwijze in Schijndel en dient daarom ook een wezenlijk aspect te zijn bij de formulering van de visie c.q. het beleid en de doelstelling van de Seniorenraad in Meierijstad.
Deze strategie werkt alleen als er een direct contact met de burger is. Daarvoor worden permanente Commissies opgericht op o.a. de gebieden wonen en veiligheid, zorg, dienstverlening en welzijn.

Top-down model
De adviezen aan gemeente en instellingen of organisaties zijn voorbeelden van deze werkwijze. De Seniorenraad zal de vragen, die gemeente en instellingen of organisaties hebben over voorgenomen beleidsbeslissingen, met betrekking tot senioren van advies dienen te voorzien.
De Seniorenraad heeft daartoe de volgende mogelijkheden:
• Advisering na raadpleging van het platform (senioren in Meierijstad)/of een opiniepanel
• Advisering na raadpleging van eigen adviseurs
• Advisering vanuit eigen deskundigheid
• Advisering op basis van onderzoek of literatuurstudie of vanuit kennis over parallelle situaties in buurgemeenten.

Convenanten
De burger is zelf aan het woord en formuleert zijn wensen met betrekking tot het beleid van de gemeente en instellingen of organisaties die actief zijn in de gemeente.
Dit moet dan wel zo gebeuren dat de gemeente en/of de instellingen of organisaties beleidsmatig iets kunnen met de voorstellen/wensen en de uitvoering daarvan en dat ook omgekeerd.
Bovenstaande participatie in het te voeren en nog te ontwikkelen beleid kan alleen zinvol gebeuren indien de betrokken partijen het eens zijn over de rechten en plichten jegens elkaar.
Daarvoor worden convenanten afgesloten met gemeente en relevante instellingen of organisaties.
Voor overleg met de gemeente en instellingen of organisaties wil dit zeggen, dat bij het Seniorenoverleg (periodiek overleg tussen gemeente en Seniorenraad) én bij het overleg met derden door alle partijen het overleg wordt gevoerd op basis van een realistische inschatting van de mogelijkheden en beperkingen tot beleidsveranderingen.
Gegeven het feit dat er een verschil in maatschappelijke impact is tussen besluitvorming van gemeente en die van instellingen of organisaties, is het gewenst ook verschil te maken in de formulering van het convenant met gemeente en andere instellingen of organisaties.

Strategische visie Meierijstad
De visie van de huidige gemeenten op het ouderenbeleid is nagenoeg dezelfde, namelijk: 'Het streven naar het behoud van de onafhankelijkheid van ouderen waardoor zij langer zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarnaast richt het beleid zich op het stimuleren van participatie van ouderen, waardoor zij zich langer kunnen handhaven in de samenleving.'
De nieuwe gemeente Meierijstad zal naar verwachting dezelfde visie op het ouderenbeleid nastreven.

Andere belangrijke beleidspunten zijn
• Meedoen
In het kader van de door de overheid voorgestane participatie wil deze de overheid dat de ouderen langer thuis blijven wonen. Dit kan alleen als er voor de ouderen en ook voor mensen met een beperking, betaalbare, en aangepaste woningen zijn. Dit zijn woningen met voorzieningen op het gebied van zorg op maat, en mogelijkheden tot in- of bijwoning of mantelzorgwoningen zijn, dan wel worden gerealiseerd. Om voldoende woningen voor deze categorieën beschikbaar te hebben dienen met de nodige regelmaat woonscans te worden uitgevoerd om te zien of de woningen geschikt zijn. Ook zal van overheidswege (gemeente) moeten worden nagestreefd dat nieuwe woningen levensloopbestendig worden gerealiseerd. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen ouderen en mensen met beperking langer zelfstandig blijven wonen, geïntegreerd in wijken of in en aan de rand van het centrum, veilig en op korte afstand tot laagdrempelige voorzieningen op het gebied van zorg, levensbehoeften en ontspanning (ouderenproof).
• Zorg is geen reden tot zorg
Voor ouderen houdt dit in dat er een gevarieerd, breed en laagdrempelig aanbod aan zorgvoorzieningen is, onder meer uiteenlopend van eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke zorg en thuiszorg.
• Gevraagd en ongevraagd advies te geven
• Interactief te participeren in beleidsontwikkeling
• Senioren te blijven activeren en stimuleren
• Belangenbehartiging in andere organisaties, onder andere voor de nieuw te vormen sociale dienst, voor de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad, voor het Platform Woon- en Leefomgeving (indien dit ook in de nieuwe gemeente wordt gevorm). Ten aanzien van de Stichting Toegankelijk Meierijstad is het gewenst dat de Seniorenraad Meierijstad hierin is vertegenwoordigd door de voorzitter van de Commissie Welzijn en Dienstverlening of een lid vanuit deze Commissie.

Gemeentelijk beleid en het beleid van instellingen of organisaties
De eerste doelstelling van de Seniorenraad betreft de bijdrage aan het seniorenbeleid binnen het gemeentelijk beleid en het beleid van instellingen of organisaties. Hierbij kan men denken aan verschillende niveaus van participatie. Hoe hoger dat niveau, hoe meer inbreng van de burger, maar tevens wordt de invloed van overheid of instelling dan kleiner. De burger zal in een vroeg stadium en zeer direct bij de beleidsontwikkeling betrokken moeten worden en gemeente, instellingen of organisaties zullen zich daarmee meer binden aan de adviezen van de burgers.

Meedenken en advies geven
Het niveau van adviseren, hierbij coöperatief en interactief meedenkend en advies gevend in het gehele proces van beleidsvorming.

Juridische consequenties
Uit ervaringen elders, maar ook vanwege juridische argumenten, is het aan te bevelen de Seniorenraad de status van een Stichting te geven. De Stichting dient te worden opgericht bij notariële akte (gepland op dinsdag 24 januari 2017 red.). De Stichting moet worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet is gebeurd, is iedere bestuurder privé aansprakelijk.

Samenstelling en organisatie van de Seniorenraad
De Seniorenraad te zijn samengesteld uit personen (mannen en vrouwen) die:
1. een brede maatschappelijke belangstelling hebben en waar nodig beschikken over bewezen bestuurlijke kwaliteiten
2. een directe verbinding hebben met de Commissies. De voorzitters van deze Commissies dienen dan ook deel uit te maken van het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad, mits zij voldoen aan het eerste criterium
3. altijd als adviseur geraadpleegd kunnen worden en als zodanig verbonden zijn aan de raad.
De Seniorenraad kan zich laten bijstaan door externe adviseurs.
De Seniorenraad kent een voorzitter, secretaris en penningmeester, samen te noemen het dagelijks bestuur. De raad bestaat, naast het dagelijks bestuur, uit specialisten op het gebied van aandachtspunten uit het seniorenbeleid en uit de voorzitters van de permanente Commissies. De te benoemen specialisten in de raad (zie organogram hieronder) dienen te beschikken over ruime kennis van geriatrie, veiligheid, geneeskunde, ouderenzorg, KBO-activiteiten en/of overheidsbeleid.

Gemeentelijke subsidie
Er wordt van uitgegaan dat de Seniorenraad kan rekenen op een subsidie van de gemeente Meierijstad, op basis van een begroting, op te stellen door de Seniorenraad. De hoogte van deze subsidie dient zodanig te zijn dat de Seniorenraad haar werk goed kan uitvoeren, inclusief de PR (nieuwsbrieven, publicaties, website etc.), het voeren van secretariaat etc.
Het bestuur bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Aan de werkzaamheden van de leden van de raad is geen honorarium verbonden. Onkosten worden vergoed op basis van gemaakte kosten, voorvloeiende uit de werkzaamheden voor de raad.

oprichtingsvergaderingseniorenraadmeierijstad 2
organogramsenrmeierijstad
Seniorenraad Meierijstad jan2017 

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal