foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

6 wethouders in nieuw college Meierijstad , Coalitieakkoord gepresenteerd

coalitieakkoordmeierijstad12jan2017Meierijstad / Sint-Oedenrode - Vanmiddag is in de loop van de middag de samenstelling van het nieuwe college van Meierijstad bekend gemaakt en is het coalitieakkoord 'Meierijstad doen we samen!' 2017-2022 van Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA gepresenteerd in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode, het voormalige gemeentehuis. De beoogde wethouders zijn Eus Witlox (Team Meierijstad), Jan Goijaarts (CDA), Harry van Rooijen (VVD), Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), Coby van der Pas (CDA) en Menno Roozendaal (PvdA). Samen met burgemeester Marcel Fränzel gaan zij het nieuwe college van B&W van Meierijstad vormen. In het coalitieakkoord staan de woorden participatie, innovatie, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Het coalitieakkoord beschrijft de ambities voor de komende vijf jaren. Het coalitieakkoord, waarin iedereen opgeroepen wordt samen mee te doen, staat op de agenda van de raad op donderdag 19 januari aanstaande. Hieronder vindt u een aantal passages uit het coalitieakkoord v.w.b. de financiën, volksgezondheid en mileu, het investeringsschema 2017-2022 en informatie over de portefeuilleverdeling. Het complete coalitieakkoord kunt u hier op TVSchijndel (pdf) inzien. Foto: Twitter gemeente Meierijstad

Formateur Eus Witlox is zeer tevreden over het proces: "De vier partijen hebben op grond van gelijkwaardigheid op een transparante, positief-kritische manier samengewerkt. Ik dank allen voor hun inzet en betrokkenheid. We hebben het samen gedaan!"

Ambities
In de eerste raadsvergadering Meierijstad op donderdag 19 januari worden de wethouders benoemd door de gemeenteraad. Het coalitieakkoord omschrijft de ambities voor de komende vijf jaren: "In Meierijstad is het goed werken, wonen en leven. En dat gaan we samen met u verder versterken op een manier die getuigt van daadkracht, het leggen van verbinding en een integrale aanpak van kansen en problemen die zich voordoen. Dat vraagt om een stevige bestuurlijke inzet. Er liggen grote opgaven die om actieve houding van het gemeentebestuur van Meierijstad vragen. Er is dus werk aan de winkel!"
Het is de ambitie om dat samen te doen: "We willen dat iedereen, naar vermogen, meedoet. En ook dat alle wijken, buurten, kernen, organisaties, instellingen, bedrijven en scholen meedoen en samenwerken."

Financiële taakvelden
De algemene financiële huishouding is stabiel en meerjarig sluitend. De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn op orde. Structurele lasten worden gedekt met structurele inkomsten.
De financiën van het sociaal domein beschouwen we als een gesloten systeem waarbij overschotten gereserveerd worden binnen een reserve sociaal domein. Incidentele tekorten die niet uit de reserve sociaal domein kunnen worden gedekt, worden verevend met de algemene reserve.
We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast (CBS indexering).
Onroerende zaakbelastingen
We handhaven de bestaande principes: De totale opbrengst OZB blijft ongewijzigd.
We handhaven de verhouding tussen de segmenten woningen en niet woningen voor 2017.
Toename van woningen en bedrijven (uitbreiding) beschouwen we als autonome groei.
Waardewijzigingen verrekenen we met het tarief.
Hondenbelasting
We schaffen in 2017 de hondenbelasting af.
Toeristenbelasting (belasting op het bieden van nachtverblijf)
We handhaven in 2017 de huidige situatie voor de toeristenbelasting.
Harmonisatie volgt na 2017.
Precariobelasting
Precariobelasting voor kabels en leiding wordt niet toegepast in afwachting van de landelijke afschaffing van deze belasting.
Parkeerbelasting
We schaffen in 2017 betaald parkeren in Meierijstad af.
Reclamebelasting
We handhaven de reclamebelasting. We overleggen met ondernemers of uniformering van tarieven gewenst is.
Afvalstoffenheffing
We kiezen voor 100% kostendekking. In 2017 blijven de tarieven ongewijzigd.
Milieubeleidsplan is leidend (vervuiler betaalt) en is in 2017 gereed voor invoering van een uniforme heffing in 2018. Fiscale uitvoering is eenvoudig.
Rioolheffing
We kiezen voor 100% kostendekking.
Heffing 2017 ongewijzigd laten omdat er nog geen uniform beheerplan ligt. Het beheerplan is in 2017 gereed zodat tarief voor 2018 daarop gebaseerd kan worden. We kiezen vanaf dat moment in principe voor vastrecht en gebruikersheffing en een eenvoudige mix: Vastrecht voor eigenaar en gestaffelde heffing voor de gebruiker. Het is aan het college om dit uit te werken.
Leges
We uniformeren de leges per juli 2017 en kiezen voor 100% kostendekking per titel van de legesverordening. We maken kosten en opbrengsten bruto zichtbaar in de begroting.
Baatbelastingen
We handhaven de huidige belastingen en we bieden als alternatief een afkoopregeling aan.

Volksgezondheid en milieu
Ambitie
• Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad
Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund, door preventieprojecten Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie.
We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) en landelijke normen. De gemeente zet jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal.
Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en productie van duurzame energie versterken.
Wat willen we bereiken
• Volksgezondheid
We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder andere alcohol- en drugsgebruik.
We zetten in op integratie van gezondheidszorgbeleid met ander beleid binnen het sociaal domein. Dit betekent dat organisaties die onze inwoners ondersteunen op het gebied van wonen, volksgezondheid en welzijn effectief en efficiënt met elkaar samenwerken en ontschotting nastreven.
• Riolering
Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging en ontkoppeling van riolering. Het beheerplan riolering is in 2017 gereed.
• Afval
We formuleren een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding. We stimuleren en belonen afvalscheiding.
• Milieubeheer
We gaan beter en scherper meten, monitoren en handhaven op de provinciale en landelijke milieunormen. In 2050 is Meierijstad een energieneutrale gemeente. Uiterlijk 2018 ligt er een plan “Meierijstad energieneutraal”.

Onderstaande foto's zijn van gemeente Meierijstad (via twitter)
coalitie1 
 coalitie2
 coalitie3

Investeringsprogramma 2017-2022
Investeringsprogramma 2017 2022 Meierijstad

Samenstelling college en portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling vormt een dynamisch geheel en is gebaseerd op collegiale samenwerking. Waar nodig wort er projectmatig gewerkt.

• Openbare orde, veiligheid:
M.A. (Marcel) Fränzel MSc, burgemeester
Openbaar bestuur, Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen, burgerzaken, veiligheid, crisisbeheersing, openbare orde, brandweer, communicatie, APV inclusief toezicht en handhaving, klachtenbehandeling.
Via deze link kunt u het portefeuilleoverzicht downloaden van de beoogde 6 wethouders Meierijstad.

Coalitieakkoord Meierijstad doen wij samen

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal