foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwerp bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-5-7 ligt ter inzage

vicvanalphenstraat3etchuidigesituatieSchijndel – Het Schijndels college maakt (op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening) bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7 ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan omvat het realiseren van 12 appartementen ter plaatse van de voormalige apotheek en de naastgelegen woning. Het ontwerp bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 16 december jl. zes weken voor een ieder ter inzage. Hieronder vindt u wat impressies van de toekomstige bebouwing. Foto: Vicaris van Alphenstraat 3-5-7 bron: Google mei 2016

Ontwerp bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7 in procedure
Het ontwerp bestemmingsplan voor de Vicaris van Alphenstraat 3-7 bestaat uit het slopen van de bestaande bebouwing en het realiseren van maximaal 12 nieuwe, gestapelde woningen. Hiervoor is ook een concept overeenkomst opgesteld. Het Schijndels college is op 6 december jl. akkoord gegaan om het ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen na ondertekening van de exploitatieovereenkomst het ontwerp bestemmingsplan.

Toelichting

Huidige staat
Met de verhuizing van de apotheek(functie) aan de Vicaris van Alphenstraat 3 naar het gezondheidscentrum aan de Looierij staat het gebouw leeg. Ook de daarin opgenomen woningen worden sinds 2009 niet meer bewoond. De aanwezige opstallen zijn inmiddels eigendom van initiatiefnemer. Daarnaast heeft deze de woning Vicaris van Alphenstraat 7 aangekocht.
De bestaande bebouwing bestaat uit een voormalige apotheek met twee inpandige, zelfstandige woningen (huisnummers 3 en 5) en een half-vrijstaande woning met diverse uit- en aanbouwen (huisnummer 7).
De staat van de bestaande bebouwing is matig tot slecht en beantwoordt niet meer aan de hedendaagse normen voor wonen of andere vormen van gebruik. In de afgelopen jaren is het verder niet mogelijk gebleken een passend (her)gebruik te geven aan de ruimten van de voormalige apotheek.
Voorliggend plan betreft de herontwikkeling van de locatie Vicaris van Alphenstraat 3-5-7. De herontwikkeling voorziet in het slopen van alle bestaande bebouwing en het realiseren van maximaal 12 nieuwe, gestapelde woningen met de daarbij behorende voorzieningen en terreininrichting. De hierboven geplaatste foto laat de bestaande bebouwing zien.

Randvoorwaarden
De voorgestane ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan 'Centrum 2009', voornamelijk omdat:
• het aantal woningen niet mag worden vermeerderd;
• wonen op de begane grond niet is toegestaan en
• het aantal bouwlagen alsmede de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte worden overschreden.
Naar aanleiding van een ingediend principeverzoek heeft het gemeentebestuur bij brief van 7 juli 2016 kenbaar gemaakt het voorgenomen bouwplan voorstelbaar te achten. Tezamen met initiatiefnemer wil het bestuur het plan verder uitwerken om te komen tot een ruimtelijk, maatschappelijk en financieel haalbaar plan. Daarbij zijn wel een aantal randvoorwaarden gesteld, waaraan bij de verdere planuitwerking moet worden voldaan. Om de voorgestane ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken dient het vigerende bestemmingsplan te worden herzien. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

Afmetingen
Zoals hiervoor reeds beschreven, betreft het plan de herontwikkeling / herstructurering van de locatie Vicaris van Alphenstraat 3-5-7. De aanwezige bebouwing wordt geheel gesloopt en maakt plaats voor 12 nieuwe, gestapelde woningen met de daarbij behorende voorzieningen en terreininrichting. Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen met een schuine kap, en krijgt een bouwhoogte van maximaal 13 meter. Elke woning beschikt over voldoende buitenruimte, een eigen berging en parkeerplaats. De te bouwen levensloopbestendige woningen hebben een oppervlakte van circa 90 m2 , voldoen aan het Woonkeurmerk en worden specifiek ontworpen voor senioren en anderen met een zorgbehoefte.

Evenwichtige woningmarkt
De gemeente Schijndel streeft naar een evenwichtige woningmarkt met voldoende, goede, betaalbare, gevarieerde en passende woningen. Het onderliggende woningbouwplan past binnen de doelstellingen en uitgangspunten, zoals beschreven in de Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma Wonen 2015-2016 van de gemeente Schijndel. Zodoende is gewaarborgd dat zowel de afzetbaarheid als de maatschappelijke betekenis van het bouwplan gegarandeerd zijn.

Het plangebied valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Centrum 2009' en heeft de bestemmingen 'Verkeersdoeleinden' en 'Centrumvoorzieningen'. Volgens de doeleindenomschrijving zijn op gronden met de bestemming 'Centrumvoorzieningen' onder meer toegestaan: detailhandel, horeca, kantoren, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen alsmede woningen, een en ander met bijbehorende voorzieningen. Woningen op de begane grond zijn niet toegestaan; ook het aantal woningen mag niet worden vermeerderd.

Veldonderzoek
Motivering en conclusies historische kwaliteit voor bestemmingsplan / bouwplan. Ten behoeve van voorliggend bestemmingsplan en onderliggend bouwplan is door Bureau voor Archeologie een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd. Hieronder is het selectieadvies van Bureau voor Archeologie letterlijk overgenomen.
Aanbevolen wordt om een archeologisch proefsleuvenonderzoek met evt. doorstart naar een opgraving uit te voeren in die zones waar graafwerkzaamheden dieper dan 20 cm zijn voorzien, bijvoorbeeld voor de aanleg van funderingen, ondergrondse leidingen en wegcunetten. Als dat praktisch niet mogelijk is, kunnen de civiele graafwerkzaamheden voorzien worden van een archeologische begeleiding.

Daarnaast wordt aanbevolen de ondergrondse sloop archeologisch te begeleiden buiten het vlak van de manshoge kelder. Dit betreft de bebouwing van de Vicaris van Alphenstraat 7, en de niet onderkelderde strook van Vicaris van Alphenstraat 3-5. Verder is op díe plaatsen waar nu geen bebouwing aanwezig is op de bij dit bestemmingsplan behorende verbeelding de dubbelbestemming 'waarde – Archeologie 3' opgenomen. De voor 'Waarde – Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.
Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen
van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m2 en een diepte van meer dan 0,3 m ten opzichte van het maaiveld een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens die aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld en waarin in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
Tot slot wordt nog vermeld dat het plangebied geen monumentale status of een anderszins vastgelegde beeldbepalende kwaliteit bezit.

Afstemming op bestaande bebouwing

De hoofdmassa en hoofdvorm van de bebouwing worden zorgvuldig afgestemd op de bestaande bebouwing in de omgeving, maar vormen daarbij wel een eigen architectonische eenheid. Er wordt voor wat betreft de beeldkwaliteit en maatvoering aangesloten bij de stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente Schijndel, alsmede de criteria uit de welstandsnota.
Bij de opzet van het bouwplan volgt de hoogte die van de belendingen en is de nokhoogte nagenoeg die van de rechter belending (appartementencomplex Hermétage). Het materiaal- en kleurgebruik zijn daarbij terughoudend en historiserend.

Meer informatie
De gehele plantoelichting van dit bestemmingsplan is te vinden op de website van ruimtelijkeplannen.nl.

vicvanalphenstraat3etcplattegrond
vicvanalphenstraatligging
Nieuwbouw Vicaris van Alphenstraat 3-5-7 ligging
vicvanalphenstraat357mei2016
Boven en onder: 3D-impressies, bron Omni architecten
vicvanalpenstraat3d impressie

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal