foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwerp bestemmingsplan Kerk Wijbosch ter inzage

ob Kerk Wijbosch impressie 3Schijndel – Het Schijndels college maakt [op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening] bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Kerk Wijbosch ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan omvat het realiseren van in totaal 30 woningen, waarvan 13 in de voormalige kerk. Initiatiefnemer is Beukenhof Ontwikkeling B.V. De planontwikkeling heeft specifiek betrekking op de gronden gelegen aan de Kerkstraat 2 (pastoriewoning), Kerkstraat 4 (kerkgebouw), Kerkstraat 4a (dorpshuis/sportzaal De Geut) en Wijbosscheweg 124 in Wijbosch. Het ontwerp bestemmingsplan ligt, met alle daarbij behorende stukken, vanaf 19 september jl. zes weken voor een ieder ter inzage.

Aanleiding
De landelijke trends, zoals het afnemende aantal parochianen, kerkbezoekers, vrijwilligers en pastoraal medewerkers, maar ook de gevolgen van de financiële crisis zijn aanleiding geweest voor de RK Parochie Heilige Michaël Schijndel voor herbezinning over de toekomst van de vier kerken binnen de Schijndelse gemeentegrenzen. Naar aanleiding van deze herbezinning heeft het bisdom ’s-Hertogenbosch besloten de Sint Servatiuskerk te Wijbosch, tezamen met de OLV van den Rozenkranskerk op de Boschweg en de Heilige Pauluskerk op de Hoevenbraak, medio 2013 aan de eredienst te onttrekken en te sluiten.

De Nederlandse bisschoppen zijn in beginsel geen voorstander van herbestemming van kerken. Toch vraagt de praktijk daartoe soms hun medewerking en die willen de bisschoppen dan ook in beginsel niet weigeren. Dat geldt ook voor de bisschop van ’sHertogenbosch. Om die reden heeft het bisdom, in nauw overleg met het parochiebestuur, een leidraad opgesteld waarin de randvoorwaarden, waarbinnen een herbestemming van de leegstaande kerken mogelijk is, staan omschreven. Deze leidraad, luisterend naar de naam ‘Uitgangspunten bij vervreemding/verhuur vastgoed m.n. kerkgebouwen’ d.d. 20-12-2013, is in overleg met de gemeente Schijndel vastgesteld.

Herbestemming
Marktpartijen zijn vervolgens gevraagd om, op basis van bovenstaande en in overleg met het parochiebestuur en de gemeente Schijndel, te komen tot een passende en waardige herbestemming van de Sint Servatiuskerk te Wijbosch, waarbij de gestelde randvoorwaarden uit de leidraad worden gerespecteerd.
Vervreemding van onroerende goederen zal altijd plaatsvinden onder voorbehoud van de goedkeuring van de bisschop (en soms ook van de Heilige Stoel). Voor de verkrijging van de goedkeuring is bovendien – afgezien van in het kerkelijke recht welomschreven uitzonderingen – instemming van de REA nodig. In het geval van herbestemming van de pastoriewoning (Kerkstraat 2) en het kerkgebouw (Kerkstraat 4) moet ook het achterliggende terrein van dorpshuis/sportzaal De Geut (Kerkstraat 4a) meegenomen worden in de herontwikkeling. De initiatiefnemer heeft verder ook het perceel aan de Wijbosscheweg 124 in eigendom verworven en bij de planontwikkeling betrokken. Er is vervolgens een integraal plan opgezet voor alle genoemde percelen welke in zijn totaliteit van meerwaarde is voor Wijbosch en waarmee het kerkgebouw, een stukje emotioneel erfgoed in Wijbosch, wordt veiliggesteld voor de toekomst.

Raadpleging
Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder identificatienummer NL.IMRO.0844.BPKerkWijbosch-ON01. Ook kan het ontwerp bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u in de toelichting behorende bij dit betemmingsplan.

Eerder verschenen nieuwsitem
Abeco gaat 25 woningen bouwen in en rondom de Servatiuskerk in Wijbosch - doopkapel wordt wegkapel

ob Kerk Wijbosch impressie 1
ob Kerk Wijbosch impressie 2  
ob Kerk Wijbosch impressie 3  


Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal