foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Visies en verkenningen intergemeentelijke samenwerking ‘Wij van de Meierij’ - alle vastgestelde documenten

wij van de meierijSchijndel – Gistenmiddag dinsdag 21 mei hebben de colleges van B&W van de 6 gemeenten ‘Wij van de Meierij’ drie rapportages vastgesteld om deze vandaag 22 mei aan de media te presenteren op weg naar een ambtelijke danwel bestuurlijke fusie. Vanmiddag 22 mei werd de media in CC ’t Spectrum uitgenodigd voor een toelichting van de diverse visies en verkenningen. Burgemeester Jetty Eugster van de gemeente Schijndel gaf als voorzitter van de stuurgroep ‘Wij van de Meierij’ en woordvoerder van de Zes van de Meierij een toelichting over de stand van zaken. Gevolgd door burgemeester Jan Pommer van de gemeente Sint-Michielsgestel die de verkennende rapportage toelichtte van ‘de 4 van de Meierij’ [Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught]. U vindt hieronder alle vastgestelde documenten en een samenvatting van: I. Verkenning samenwerking Sint-Oedenrode-Schijndel, II. Verkenning ‘de vier van de Meierij en plan van aanpak ambtelijke samenwerking’ en III. Strategische visie Goed Leven Goed Werken, mensen maken de Meierij.

Conform de opdracht van de zes gemeenteraden [‘Wij van de Meierij’] in januari 2013 van Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn visies ontwikkeld op de samenwerking ‘Wij van de Meierij’. De gemeenten Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel hebben een verkenning gedaan en een visie ontwikkeld op vergaande ambtelijke samenwerking tussen ‘de 4 van de Meierij’. Schijndel en Sint-Oedenrode hebben in opdracht van hun gemeenteraden een verkenning gedaan en visie ontwikkeld op samenwerking in de context van een bestuurlijke fusie op termijn.
Het streven in de verkenning tussen Schijndel en Sint-Oedenrode is dat de fusie tussen Schijndel en Sint-Oedenrode op 1 januari 2018 gerealiseerd is. De beide colleges kiezen voor het combinatieprofiel: 'Een Goede Economie, door en voor Het Goede Leven'. Bij het opstellen van deze verkenning hebben zij als motto gehanteerd: 'Van buiten naar binnen, van inhoud naar vorm en van grof naar fijn'.

Tijdspad vaststelling visies en verkenningen
De stuurgroep 'Wij van de Meierij' [6 gemeenten] heeft twee onderzoeken afgerond naar een ambtelijke fusie van Vught, Boxtel, Gestel en Haaren en een naar een bestuurlijke samenvoeging van Schijndel en Sint-Oedenrode. Dinsdag 21 mei stelden de zes colleges van burgemeester en wethouders van de zes Meierijgemeenten de rapportages vast. Woensdag 22 mei werden de visies en verkenningen gepresenteerd aan de pers in Cultureel Centrum 't Spectrum in Schijndel. In juni beslissen de individuele gemeenteraden van Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode over de verdere stappen in het kader van intergemeentelijke samenwerking.

U vindt hieronder een samenvatting èn de complete visies en verkenningen van alle 3 de rapporten:
I. Verkenning samenwerking Sint-Oedenrode-Schijndel
II. Verkenning ‘de vier van de Meierij en plan van aanpak ambtelijke samenwerking’
III. Strategische visie Goed Leven Goed Werken, mensen maken de Meierij.

Alle stukken zijn hieronder zowel als samenvatting en compleet [als pdf] te vinden.

 

SAMENVATTING

samenwerking Schijndel-Sint-Oedenrode

I. Verkenning Samenwerking Schijndel-Sint-Oedenrode - 21 mei 2013
Gemeenten die voor samenwerking kiezen, doen impliciet afstand van hun autonomie.
Gemeenten die zeggen hun autonomie te willen behouden, kiezen impliciet voor opschaling.

Samenvatting Hoofdstuk 1 t/m 9 en conclusie – incl. vervolgproces
Hoofdstuk 1: Opdracht en opzet verkenning
Voor u ligt het rapport, dat is opgesteld in het kader van de door de gemeenteraden van Schijndel en Sint-Oedenrode verstrekte opdracht om een visie te ontwikkelen op hun beider samenwerking, in de context van het realiseren van een bestuurlijke fusie op termijn. Over het tweede deel van de opdracht, het ontwikkelen van een visie op samenwerking als nieuwe entiteit met de overige gemeenten in de Meierij informeren wij u in hoofstuk 1. Aan dit rapport is een afzonderlijk bijlagenboek gekoppeld. Hiervoor is gekozen om de leesbaarheid van het geheel te bevorderen. Daar waar bijlagen toegevoegd zijn, wordt hiernaar in het rapport een verwijzing gemaakt.
In het 1e hoofdstuk worden de aanleiding van dit verkennend onderzoek naar samenwerking en de concreet verstrekte opdracht beschreven. Tevens is daar de doelstelling en de opzet van het verkenningsproces geschetst.
Het onderzoek naar de samenwerking binnen de Meierij loopt langs meerdere sporen. Naast de twee sporen ten aanzien van de verkenningen naar enerzijds de vergaande ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught en Sint-Michielsgestel en anderzijds de bestuurlijke fusie van Schijndel en Sint-Oedenrode, is er ook een visie opgesteld voor de Meierij als geheel en wordt een plan van aanpak voor het sociale domein voorbereid. De nota’s met betrekking tot de ambtelijke samenwerking en de visie op de Meierij als geheel zijn ter kennisname voor u bijgevoegd. De laatste stand van zaken met betrekking tot het sociaal domein is opgenomen in hoofdstuk 1. Tussen de verschillende Meierijgemeenten blijft de samenwerking immers bestaan, en wordt mogelijk op bepaalde terreinen geïntensiveerd. Dit geldt ook voor samenwerking met andere Meierijgemeenten, zoals ’s-Hertogenbosch en Heusden en overige aan de regio grenzende gemeenten, zoals Veghel en Bernheze.

Hoofdstuk 2: Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen
Het 2e hoofdstuk bevat een bondige schets van de belangrijkste maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, waar we als gemeenten mee te maken hebben of krijgen. Het gaat hier om demografische, economische en technologische, sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van landschap en milieu.

Hoofdstuk 3: Huidige beeld van Schijndel en Sint-Oedenrode
Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de beelden die er bestaan van de gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel. De beelden zijn ontleend aan de strategische visiedocumenten en programmabegrotingen van beide gemeenten en aan de rapporten die in het kader van het traject (Veer)krachtig Brabants Bestuur zijn opgesteld. Het algemene, met elkaar overeenkomstige beeld is: ‘dynamisch, groen’.

Hoofdstuk 4: Nut en noodzaak van opschaling
In dit hoofdstuk worden het nut en de noodzaak van schaalvergroting in het algemeen en een bestuurlijke fusie in het bijzonder beschreven. Deze zijn vooral vanuit het perspectief van de burgers geduid. Deze komt op allerlei momenten en manieren in contact met de gemeente. Om de vier jaar bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, wekelijks als het vuil wordt opgehaald, om een vergunning aan te vragen, bij de verlenging van het paspoort of rijbewijs of bij de aangifte van de geboorte van een kind. Verder hebben onze inwoners met hun gemeenten van doen via accommodaties en bijdragen aan activiteiten en verenigingen voor sport en cultuur, belangengroeperingen, maatschappelijke instellingen zoals scholen en het welzijnswerk of via het bedrijfsleven. Het is slechts een kleine greep uit het gemeentelijke takenpakket waar burgers, maar ook bedrijven en instellingen mee te maken hebben. Wanneer de burger voor wat dan ook aanklopt bij de gemeente, dan verwacht deze, dat hij of zij met een grondige kennis van zaken, tijdig en tegen zo laag mogelijke kosten geholpen wordt. We spreken in dat kader over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.
Nu de kwaliteit van vooral kleine gemeenten, zoals de onze, door allerlei ontwikkelingen onder druk komt te staan, de kwetsbaarheid hoog is en de kosten steeds moeizamer beheersbaar worden, is de urgentie van opschaling sterk toegenomen. In dit hoofdstuk laten we zien dat onze burgers bij deze noodzakelijke opschaling beter af zijn met een bestuurlijke fusie. Niets doen is geen optie en samenwerkingsconstructies zijn ingewikkeld, duur en minder democratisch.

Hoofdstuk 5: Toekomstbestendige schaal
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomstbestendigheid van de schaal van de toekomstige gemeente. Dit met het oog op voldoende bestuurskracht en in het licht van de geschetste maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat de schaal van Schijndel en Sint-Oedenrode samen te gering is.
Om bovenstaande redenen zien wij daarom graag dat buurgemeenten zich bezinnen om zich aan te sluiten bij ons fusietraject. In dat kader is het relevant te melden dat de gemeente Veghel heeft aangegeven dat zij opteert voor een samengaan met onze gemeenten. Gelet op de door ons beoogde schaalgrootte en profiel zien wij Veghel als een geschikte gesprekspartner bij een bestuurlijke fusie. Dat geldt ook voor de situatie dat er vanuit andere Meierijgemeenten belangstelling is voor aansluiting bij ons bestuurlijk fusietraject. Bernheze en Uden passen hier volgens ons niet bij, gegeven de beperkte onderlinge verwantschap. We vragen de gemeenteraden dan ook om zich in juni, bij de behandeling van deze verkenning, over de partnerkeuze uit te spreken. Dit geeft de gewenste duidelijkheid voor ons eigen vervolgtraject, maar is ook verhelderend naar andere gemeenten, in het bijzonder de andere Meierijgemeenten en Veghel.

Hoofdstuk 6: Toekomstig profiel Schijndel en Sint-Oedenrode
Dit hoofdstuk geeft – mede aan de hand van een beknopte beschrijving van de historie – een mogelijk toekomstig profiel weer van de nieuw te vormen gemeente. Het is mede gebaseerd op de discussie die op 27 maart 2013 met de gezamenlijke gemeenteraden is gevoerd rond het vraagstuk: wat voor gemeente willen, kunnen en/of moeten we zijn met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. Daarbij hebben de raden ook stilgestaan bij de vraag wat zij graag willen behouden en wat mogelijk losgelaten kan worden. Deze vragen zijn ook onderwerp van gesprek geweest bij ambtelijke werkgroepen van beide gemeenten. De verzamelde gegevens zijn per thema bijeen geplaatst en zijn in uitgebreide vorm in het bijlagenboek opgenomen.
Het kiezen van een passend profiel is van groot belang voor de toekomst van onze burgers. Welk profiel - en daarmee welke partner(s) - sluit het beste aan bij de toekomstige belangen en maatschappelijke opgaven van onze gemeenschappen? Is het verstandig om te kiezen voor een profiel dat is ingegeven door ‘Het Goede Leven’ in de Meierij? Of ligt een keuze voor de keten van Agro-Food meer voor de hand; een focus waarop Noordoost Brabant zich ook als geheel richt? Of spreekt een profiel, waarbij Schijndel en Sint-Oedenrode kiezen voor aansluiting bij de ‘Economische Vaart der Volkeren’ meer aan?
De beide colleges kiezen voor een combinatieprofiel onder de noemer: ‘Goed Werken, Goed Leven’. Immers, als het ons allen economisch (weer) goed gaat, is er ruimte voor Het Goede Leven, zo kenmerkend voor de Meierij. Daarbij zien we vooral economische kansen door versterking van de ketens op het terrein van Agro-Food. Maar ook door de verdere ontwikkeling en profilering van ons toeristisch-recreatief pakket en ons prettige woonklimaat en vestigingsmilieu voor kleinschalige bedrijvigheid. Dat maakt ons niet alleen aantrekkelijk voor mensen in dit gebied, maar ook daarbuiten.

Hoofdstuk 7: Draagvlak en participatie
Dit hoofdstuk gaat in op het traject dat wij met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners doorlopen met het oog op de opschaling van onze gemeenten. Het spreekt voor zich dat wij graag van hen horen hoe zij aankijken tegen de voorgenomen plannen om te komen tot een bestuurlijke fusie, de daarbij voorziene schaal en het mogelijke toekomstige profiel van deze nieuw te vormen gemeente. In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze wij onze burgers bij dit traject willen gaan betrekken.
Juist omdat wij met onze burgers willen bespreken hoe wij de betrokkenheid bij en de identiteit en leefbaarheid van onze kernen kunnen versterken; ook als de bestuurlijke en organisatorische schaal van onze gemeenten wordt vergroot. In onze ogen blijft de identiteit van onze kernen recht overeind. Immers, de kracht van de gemeenschap bepaalt de identiteit en de leefbaarheid van de kernen, niet de bestuurskracht van de gemeente waartoe een kern behoort. Vandaar ook dat wij zelfsturing van onze dorpen en kernen als uitgangspunt willen hanteren bij het fusietraject.

Hoofdstuk 8: Financiële overwegingen
In dit hoofdstuk wordt globaal ingegaan op de financiële aspecten die van belang zijn bij een bestuurlijke fusie. Enerzijds gaat het dan om de tijdelijke en structurele gevolgen van een fusie op de algemene uitkering. Anderzijds gaat het ook om inzicht – op hoofdlijnen – in allerlei financiële aspecten van de beide gemeenten, zowel aan de kosten- als batenkant (dat laatste betreft ondermeer de belastingen). Daarnaast zal ook het oordeel van de toezichthouder, de provincie, over onze financiën worden aangegeven in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 9: Vervolgproces
In het 9e en laatste hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van het vervolgproces, mede gebaseerd op de zogenaamde ARHI-procedure (ARHI staat voor Algemene Regels HerIndeling). Uiteraard is dit vervolgproces alleen van toepassing indien de raden kiezen voor het uitwerken van een bestuurlijk fusietraject. Het vervolgtraject is ook afhankelijk van de besluitvorming van de raden in de andere buurgemeenten. Immers, zijn er buiten Veghel nog andere gemeenten die willen fuseren? En in hoeverre sluiten die aan op het toekomstige profiel dat onze gemeenteraden voor ogen staat?

Onderstaand wordt op hoofdlijnen ingegaan op het vervolgproces. Nadere detaillering volgt op basis van de besluitvorming in juni 2013. Afhankelijk van de besluitvorming ziet het mogelijke proces er de komende jaren globaal als volgt uit:
Zomer 2013: gemeenteraden bepalen hun standpunt ten aanzien van vorm, schaal en profiel in relatie tot samenwerking, dan wel bestuurlijke fusie en spreken zich uit over de koers en de samenwerkingspartners binnen (en buiten) de Meierij. Dit is ook in lijn met de wet ARHI.

  • Najaar 2013: uitwerken van de opdracht van de gemeenteraden op basis van hun standpuntbepaling van zomer 2013. Dit is de fase voor nadere detaillering. Vanuit het principe van goed werkgeverschap wordt in deze fase aan de ambtelijke organisaties tevens zekerheid geboden ten aanzien van het toekomstig perspectief in algemene zin.
  • Zomer 2014: de desbetreffende nieuwe gemeenteraden besluiten definitief ten aanzien van de koers en partners van samenwerking / bestuurlijke fusie. De betrokken gemeenteraden besluiten dan tot voorbereiding van een ‘herindelingsontwerp’ (een voorstel tot herindeling). Na dit besluit treden de procedures in het kader van de ARHI inwerking.
    Najaar 2014: de betreffende gemeenten werken dan de visie op bestuurlijke fusie nader uit en wordt het concept-herindelingsontwerp opgesteld. Uitgaande van een fusie per 1 januari 2018 dient het concept-herindelingsontwerp uiterlijk juni 2015 te zijn vastgesteld door de betrokken gemeenteraden.
  • Voorjaar 2016: de gemeenteraden stellen dan het definitieve herindelingsontwerp (implementatieplan) vast. Dan wordt ook de datum van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad bepaald.
  • 1 januari 2018: De implementatie van de fusie van de gemeenten is dan gerealiseerd.


Conclusie
Er zijn vele ontwikkelingen die noodzaken tot opschaling. Zo zet de combinatie van het sterk toenemende takenpakket van gemeenten en de sterk afnemende middelen (als gevolg van economische malaise en vergrijzing) vooral kleinere gemeenten steeds meer onder druk. De kwetsbaarheid neemt toe, de kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen neemt af, en voor de benodigde innovatie van digitalisering en kanteling van verzorgingstaat naar participatiemaatschappij, evenals bijdragen aan regionale opgaven ontbreken tijd, geld en mensen. Niets doen is dus geen optie en zou op enig moment kunnen leiden tot geforceerde ingrepen van bovenaf. Dat moment zijn wij graag voor en wij willen hierbij graag zelf het stuur in de hand houden.

Zoals hiervoor ten aanzien van hoofdstuk 4 is geschetst is het juist in het belang van onze burgers dat wij kiezen voor een bestuurlijke fusie, met een behoorlijke schaal. Deze belangen zijn samen te vatten met de begrippen: daadkracht, democratie en duurzaamheid. Alleen zo scheppen wij de bestuurlijke randvoorwaarde voor een toekomstbestendige en bestuurskrachtige gemeente.

Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat de dienstverlening van inmiddels gefuseerde gemeenten sterk is verbeterd: inwoners kunnen voor meer zaken bij de gemeente terecht, ook digitaal. Bovendien zijn meer ambtenaren deskundig op een bepaald vakgebied, dus is de kans groter dat de inwoner een (andere) ambtenaar treft die van de ‘hoed en rand’ weet (ook bij afwezigheid van een ambtenaar vanwege ziekte of vakantie of op een specialistisch terrein). Ook is de inwoner minder afhankelijk geworden van die ene ambtenaar die voorheen verantwoordelijk was voor vele taken tegelijkertijd. Doordat gemeenten minder externen inhuren zijn er meer ambtenaren die de lokale situatie kennen. Grotere gemeenten hebben ook ruimere openingstijden en kortere doorloop- en afhandeltijden, waarop ook directer wordt toegezien. De dienstverlening is vaak meer ‘bij de tijds’ en grotere gemeenten kunnen makkelijker investeren en innovaties doorvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om de digitale dienstverlening, waaronder het gebruik van sociale media. Verder blijken gefuseerde gemeenten beter in staat om het voorzieningenniveau op peil te houden en op elkaar af te stemmen. Ook op buurt- en wijkniveau. Juist gefuseerde gemeenten weten de afstand tot de burger goed te verkleinen door te kiezen voor een stuk zelfsturing door dorpen, wijken en buurten. Hierbij wordt de rol van dorps- en wijkraden versterkt, ook door de inzet van buurtbudgetten en buurtteams. Schaalvergroting en schaalverkleining gaan hier dus goed hand in hand.

Doordat college- en raadsleden ook over meer zaken zelf gaan (omdat zij die niet meer hebben uitbesteed of ondergebracht in een samenwerkingsverband) zijn zij op meer zaken zelf direct aanspreekbaar. En grotere, gefuseerde, gemeenten hebben een betere onderhandelingspositie ten opzichte van andere overheden, maatschappelijke partners (die ook steeds vaker zijn gefuseerd) en leveranciers. Zij doen er meer toe en krijgen daardoor meer voor elkaar, voor minder geld. En dat allemaal in het belang van de burgers waarvoor zij gaan en staan.
Tot slot blijkt uit onderzoek en ervaring dat deze voordelen uiteindelijk tegen lagere kosten worden gerealiseerd (waardoor belastingverhoging beperkt kan worden).  

Zoals gezegd is een passend profiel van groot belang voor de toekomst van onze burgers. De beide colleges kiezen voor het combinatieprofiel: ‘Een Goede Economie, door en voor Het Goede Leven’.
Bij het opstellen van deze verkenning hebben wij als motto gehanteerd: ‘Van buiten naar binnen, van inhoud naar vorm en van grof naar fijn’. Met ‘van buiten naar binnen’ wordt bedoeld dat de externe maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven en de belangen van onze gemeenschappen leidend zijn geweest voor de keuzes ten aanzien van onze visie op opschaling en niet onze interne belangen. Hierbij bepalen de inhoudelijke overwegingen onze keuzes en niet voorkeuren voor bepaalde vormen van samenwerking. Bovendien gaat deze notitie eerst en vooral over de hoofdlijn; details komen – zo nodig - in volgende fasen aan bod. 
 
De colleges van Schijndel en Sint-Oedenrode gaan ervan uit dat voorliggend rapport (en bijlagenboek) in ieder geval voldoende ingrediënten bevat voor een goede afweging bij het kiezen van de toekomstige vorm, schaal en het profiel van onze gemeenten, bezien vanuit het belang van onze gemeenschappen. Wij gaan hierover graag in gesprek met onze gemeenteraden en onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Integrale documenten van de 'Verkenning Samenwerking Schijndel-Sint-Oedenrode - 21 mei 2013', het 'Bijlagenboek', behorend bij de rapportage ‘Verkenning samenwerking Schijndel-Sint-Oedenrode’. De artikelen over de fusie zijn apart toegevoegd (bijlagen 5a en 5b), brief fusie Veghel (bijlage 6).

4 van de Meierij

II. Visie en stappenplan: Op weg naar een krachtige ambtelijke samenwerking tussen ‘de 4 van de Meierij’ - 17 mei 2013
Visie op en stappenplan richting een krachtige ambtelijke samenwerking, dienstbaar aan bestuur en samenleving, tussen de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught
Eindrapport, 17 mei 2013
Stuurgroep ‘4 van de Meierij':
- De heer H. van Brummen, burgemeester Boxtel
- De heer J. Fraanje, gemeentesecretaris Boxtel
- De heer E. van den Dungen, wethouder Haaren
- De heer J. van den Akker, gemeentesecretaris Haaren
- De heer J. Pommer, burgemeester Sint-Michielsgestel
- Mevrouw D. van Deurzen, gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel
- De heer W. Seuren, wethouder Vught
- De heer R. Brekelmans, gemeentesecretaris Vught
- De heer S. van de Laar, partner SeinstravandeLaar B.V.
- Mevrouw A. Frankort, analyst SeinstravandeLaar B.V.

Intensivering van de samenwerking
Intensivering van de samenwerking tussen de Meierij-gemeenten is de wens die politiek en bestuurlijk begin 2012 is uitgesproken. Het behouden van de bestuurlijke autonomie, regie en sturing en het dichtbij de burgers houden van de gemeentelijke dienstverlening, waren daarbij de voornaamste randvoorwaarden, vastgelegd in de notitie ‘de kunst van het loslaten en vertrouwen’.

Vanuit dit kader zijn de Meierij-gemeenten in 2012 op zoek gegaan naar de samenwerkingsvormen die het best invulling zouden kunnen geven aan deze politiek-bestuurlijke kaders. Daarbij is aan de hand van consultatieronden en ronde tafel gesprekken breed geïnventariseerd op welke terreinen intensivering van de samenwerking kansrijk zou kunnen zijn. De resultaten van deze analyses zijn vastgelegd in het rapport ‘Wij van de Meierij’ dat begin 2013 is voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught.

De besluitvorming in de gemeenteraden begin 2013 heeft geleid tot het ontwikkelen van vier sporen waarlangs de samenwerkingsmogelijkheden nader worden verkend:
a. Spoor 1: Een strategische visie voor de Meierij;
b. Spoor 2: Een plan voor een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught;
c. Spoor 3: Een plan voor bestuurlijke samenvoeging van Schijndel en Sint-Oedenrode;
d. Spoor 4: Met het oog op de decentralisaties een plan voor samenwerking op het sociale domein.
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze sporen, is dat deze onderling verbonden blijven. Voorliggende rapportage betreft het eindresultaat van ‘spoor 2; een plan voor de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught’. We spreken van de ‘ambtelijke samenwerking tussen de 4 van de Meierij’.

5 K’s
Ten aanzien van dit tweede spoor is bij de raadsbes luiten van begin 2013 een aantal randvoorwaarden voor het vervolgproces en de verdere uitwerking van ‘spoor 2’ meegegeven. Tevens is een vijftal doelstellingen als bestuurlijk kader voor de uitwerking benoemd, ook wel aangeduid als de ‘vijf k’s’:
a. Hogere kwaliteit van dienstverlening;
b. Verminderen van de kwetsbaarheid;
c. Beheersing van de kosten;
d. Behoud van de eigen kleur;
e. Kort bij de klant (burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijven).
Zowel de randvoorwaarden uit de raadsbesluiten van begin 2013, als ook de vijf k’s, zijn bij de uitwerking van dit rapport voortdurend in ogenschouw genomen.

Integraal document van de visie en stappenplan: 'Op weg naar een krachtige ambtelijke samenwerking tussen ‘de 4 van de Meierij’.

intergemeentelijke samenwerking

III. Strategische visie: ‘Goed leven, goed werken: mensen maken De Meierij’ - 21 mei 2013
van de colleges van B&W van de 6 gemeenten Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught

Aanleiding
Aanleiding voor het schrijven van deze strategische visie is het raadsbesluit dat in januari – februari van dit jaar in de zes gemeenten van de Meierij is genomen. Deze strategisch visie is bedoeld als eerste aanzet voor een gemeenschappelijke basis. Vanuit die basis is de visie doorvertaald naar de twee sporen die in de afgelopen maanden ontwikkeld zijn:
a. het onderzoek naar vergaande ambtelijke samenwerking tussen Boxtel, Haaren, Vught en Sint-Michielsgestel;
b. en het onderzoek naar de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie van Schijndel en Sint-Oedenrode.

Zoals bekend heeft de raad van de gemeente Veghel onlangs unaniem uitgesproken een bestuurlijke fusie aan te willen gaan met Schijndel en Sint-Oedenrode. Mochten ook de raden van Schijndel en Sint-Oedenrode in juni uitspreken deze optie serieus in onderzoek te willen nemen en het voornemen uitspreken om als drie gemeenten bestuurlijk te willen fuseren, dan heeft dat natuurlijk consequenties voor de wijze waarop samenwerking gestalte krijgt. Dat neemt niet weg dat we kunnen werken vanuit een gezamenlijke visie op De Meierij. We grenzen aan elkaar. We hebben veel gemeenschappelijk. We zijn volgens goed Brabants gebruik altijd gericht op samenwerking. En we vinden elkaar als we de belangen van bezoekers, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in onze mooie subregio als uitgangspunt nemen.

Integraal document van strategische visie: ‘Goed leven, goed werken: mensen maken De Meierij
 

 

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//