foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Basis voor MER Windenergie Meierijstad gereed

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - Meierijstad werkt aan een afwegingskader voor windenergie. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Het college legt nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) aan de raad voor. Daarin staat wélke milieuaspecten onderzocht worden in het MER én op welke manier dat gebeurt. In Meierijstad zijn nu nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Afwegingskader biedt handvatten voor gesprek
Voor elk gebied is in april/mei een gebiedstafel georganiseerd. Inwoners hebben daarna ook aandachtspunten aangedragen voor de NRD; het ging daarbij om onderwerpen die iets met milieu te maken hebben; zoals effecten op vogels en fauna, (laag frequent) geluid, slagschaduw, lichtschittering, opeenstapeling van geluid vanwege militair vliegverkeer en effecten op bedrijfsvoering veehouderijen. Andere onderwerpen krijgen pas later in het proces aandacht; denk aan invloed op waarde van woningen; of slagschaduw op zonnepanelen. Uiteindelijk komt dit allemaal samen in het afwegingskader voor windenergie. Wethouder Harry van Rooijen: “We willen windenergiebeleid uitwerken, sámen met onze inwoners. Er is nu nog veel onduidelijk en dat geeft onrust bij een deel van onze inwoners. Het afwegingskader gaat straks duidelijkheid geven: kan een windturbine hier en zo ja, onder welke voorwaarden? We nemen de tijd die nodig is om dat traject zorgvuldig te doen. Dan hebben we een uitgangspunt van waaruit we met elkaar het gesprek kunnen voeren; en in de toekomst de initiatieven aan kunnen toetsen.”

NRD
De NRD heeft 2 maanden ter inzage gelegen. Eenieder kon daar zijn of haar mening over geven en die in een zienswijze verwoorden. In september organiseerde de gemeente nog een extra avond om bezoekers in een-op-een gesprekken meer uitleg te geven over opstellen en indienen van een zienswijze. Van Rooijen: “Daar is goed gebruik van gemaakt. We merken dat daar behoefte aan is; inwoners geven terug dat ze die toelichting en persoonlijke aandacht erg waarderen. Zo proberen we met onze aanpak in te spelen op wat inwoners nodig hebben om goed te kunnen participeren in dit proces.” De zienswijzen op de concept-NRD hebben niet geleid tot wezenlijke veranderingen van de NRD. De raad neemt in december een besluit over de NRD; daarna start het opstellen van het MER. Op www.meierijstad.nl/windenergie staat een publiekssamenvatting van de NRD. En op dinsdag 23 november is er een extra informatieavond; Daarin legt de gemeente aan geïnteresseerden uit wat ze met de ingediende zienswijzen gedaan heeft.

logo gemeente Meierijstad

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//