foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Oost-Brabant


onttrekkingsverbodRegio - Het is al sinds 12 mei droog en er is sprake van een noordoostenwind en hoge temperaturen. Hierdoor is er sprake van veel verdamping en dalen de waterstanden in sloten en beken snel. Reden voor waterschap Aa en Maas om een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te stellen. Het is immers van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan.

Het verbod gaat in op donderdag 15 juni 2023 en geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod geldt totdat het waterpeil weer op niveau is. Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bijgevoegde tekening. Het onttrekkingsverbod is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl


Uitzonderingen op het verbod

De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is:
- Sambeekse uitwatering benedenstrooms stuw Waranda;
- Raam benedenstrooms stuw Kammenberg;
- Hertogswetering;
- Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse);
- Water gebruikt voor het blussen van branden;
- Weidepompen voor het water geven aan vee;
- Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage;
- Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Waarom een onttrekkingsverbod?
Er moet voor gezorgd worden dat het water in de sloten en beken niet verder zakt en dat ze droogvallen. Als er langer gewacht wordt, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen ze dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan, omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Het Waterschap is al langere tijd samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders bezig het water goed en langer vast te houden om te voorkomen dat het onnodig wegstroomt.

Welke maatregelen worden genomen?


- Stuwen staan zo hoog mogelijk om water vast te houden;
- Maximaal water aanvoeren uit Maas en kanalen;
- Noodinlaat van Maaswater bij Sambeek;
- Buffers aangelegd om aanhoudende droogte te gebruiken voor achterliggend gebied (bijvoorbeeld de zandwinplas Hoogdonk ten zuiden van Deurne, de Blauwe Poort bij Laarbeek en het peil van de Dieze en het Drongelens Kanaal zijn verhoogd);
- Waar nodig dichtzetten van vistrappen om te voorkomen dat water wegstroomt en waterlopen onder peil zakken;
- Inzetten gezuiverd afvalwater (effluent) om sloten en beken van water te voorzien.
Om droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

5%-regeling

De zogenaamde 5%-regeling zet het waterschap niet in. Dit betekent dat ze geen tijdelijke ontheffing verlenen om in de beschermde gebieden (o.a. natura2000 gebieden) overdag grasland met grondwater te mogen beregenen. De reden hiervoor is dat overdag de verdamping heel hoog is en veel water daardoor niet in de grond terechtkomt.

Controle

Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kan het waterschap een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Zij voeren controles uit in het veld.
onttrekkingsverbod


TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//