foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Woningbouw en zonnepark tussen St. Oedenrode en Schijndel

gemeentemeierijstad jan2017Meierijstad - Een woningbouwplan aan de Kienehoef voor 107 woningen en een zonnepark van 6,6 hectare aan de Schootsedijk brengen de bebouwing van Schijndel en St.Oedenrode weer een stukje dichter bij elkaar.

Het college van B&W van Meierijstad vraagt de raad om op 14 december ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor een zonnepark aan Schootsedijk en vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor woningbouw.

Zonnepark
Met ‘een verklaring van geen bedenkingen’ geeft de raad dan aan dat ze geen bedenkingen heeft tegen een omgevingsvergunning voor een zonnepark op die locatie voor een periode van 25 jaar. Zonder die verklaring kan het college die vergunning niet verlenen. Het plan omvat 6,6 hectare zonnepanelen op een perceel van 9,3 hectare; dat is goed voor de energieconsumptie van ongeveer 2500 huishoudens. Initiatiefnemer is Statkraft.


Het ontwerp voor zonnepark Schootseweide is herhaaldelijk besproken met belanghebbenden en omwonenden en aangepast. Het college vindt dat het participatieproces zorgvuldig is gevoerd. Het plan dat nu voorligt voldoet aan de gestelde kaders. Na 25 jaar moet het zonnepark ontmanteld worden, materialen circulair verwijderd en de bodem hersteld; de landschappelijk inpassing kan behouden blijven. De gemeenteraad neemt op 14 december een besluit over het zonnepark Schootsedijk. Als ze de verklaring afgeeft kunnen belanghebbenden daar hun zienswijze op geven zodra de gemeente de verklaring ter inzage legt.

In 2020 heeft de gemeente de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het tweede zonnepark uit die tranche dat nu richting omgevingsvergunning gaat. Wethouder Menno Roozendaal: “We hebben duurzame opwek van energie op ons grondgebied nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. De gemeente inventariseert nu nadrukkelijk de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op incourante reststroken en boven parkeerterreinen zodat we die ‘dubbel’ gebruiken. Agrarische percelen of natuur willen we in de toekomst alleen onder strikter voorwaarden benutten voor zonneparken. Die voorwaarden worden nu uitgewerkt en toegepast in een tweede tranche. Voor dit al langer lopende initiatief aan Schootsedijk heeft dit echter geen gevolgen”

Stand van zaken overige zonneparkplannen 1e tranche
Op dit moment is het zonnepark aan de Nijnselseweg in aanbouw. Van alle 7 geselecteerde plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Schootsedijk en Nijnselseweg, nog twee over. Deze doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.) bij Eerde, en ZonXP aan de Scheperweg / Schootsedijk (12,3 ha) in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen groter zijn dan 5 hectare is het ook in deze gevallen noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad namelijk besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, alleen bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Woningbouwplan voor Sint-Oedenrode stap dichterbij.
Voor het noordwesten van Sint-Oedenrode, nabij park De Kienehoef, ligt een stedenbouwkundig plan om een flink aantal woningen toe te voegen. Het gaat om het grotendeels braakliggende gebied tussen Koningsvaren en Zwembadweg. Het vast te stellen bestemmingsplan is de juridische voorbereiding dat de bouw van 107 woningen mogelijk maakt.

In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan tweekappers, vrijstaande woningen (inclusief vrije kavels), rijwoningen en appartementen; met een mix van koop en huur. Het richtprogramma gaat uit van 27 sociale huurwoningen, 15 middeldure woningen, 11 goedkope koopwoningen, 31 middeldure koopwoningen en 23 dure koop/ vrije sectorwoningen (waaronder 7 gemeentelijke kavels).

De ontsluiting van de nieuwe woonwijk is via de Zwembadweg. De aansluitingen vanaf de Zwembadweg naar de nieuwe woonwijk worden voorzien van verkeersplateaus. Die dienen om de snelheid van het verkeer op de Zwembadweg af te remmen en daar veilige locaties te realiseren voor langzaam verkeer. Er komen geen aansluitingen vanuit de nieuwe wijk voor gemotoriseerd verkeer op de Koningsvaren. De karakteristieke bomen op de ontsluitingswegen blijven behouden en daarmee is de nieuwe wijk groen omzoomd.

Net buiten het plangebied wordt de bestaande kruising Zwembadweg / Beatrixstraat/ Componistenlaan aangepast. De gemeente wil op die plek een veiliger oversteek voor fietsers maken. Wethouder Jan van Burgsteden: “De behoefte aan woningen is in Meierijstad nog steeds groot, net als elders in ’t land. Dit is ’n locatie waarmee we binnen de bestaande ontsluitingswegen de wijk aanvullen. En een flinke impuls kunnen geven aan de woningvoorraad in Sint-Oedenrode. Het voorliggende bestemmingsplan moet dat mogelijk maken.”

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben in de nazomer al ter inzage gelegen; de ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen. Het bestemmingsplan wordt aangeboden voor besluitvorming in de raadsvergadering van 14 december a.s.

gemeentemeierijstad jan2017

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//