foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Molenstraat e.o.

plangebied molenstraat e oSchijndel - Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt [op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening] bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2013 het bestemmingsplan Molenstraat e.o. gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied van dit bestemmingsplan beslaat het gebied gelegen tussen de Deken Baekersstraat, Wijbosscheweg, Plein 1944, Hoofdstraat en Mgr. Zwijsenstraat. Het bestemmingsplan omvat de herziening van de (gedeeltelijk) geldende bestemmingsplannen voor dit gebied, te weten De Beemd, Hoevenbraak, Plein Deelplan Jansen de Wit, St. Servatiusstraat en Jansenpark en voor zover van toepassing de Bouwverordening Schijndel. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft een beheersmatig karakter. Verder is in het bestemmingsplan Molenstraat e.o. het geldende beleid verwerkt.

De volgende wijzigingen zijn ten opzichte van het ontwerp plan aangebracht:
• redactionele wijzigingen
• op basis van ambtshalve wijzigingen en ingebrachte zienswijzen zijn bestemmingen gewijzigd
• cultuurhistorisch waardevolle bebouwing uit het Erfgoedbeleid is beschermd via een ‘omgevingsvergunning’.
In de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen is een volledig overzicht van de wijzigingen opgenomen.


Ter inzage
Het bestemmingsplan Molenstraat e.o. met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 16 augustus 2013 zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website: www.schijndel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl, waar dit te vinden is via identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPMolenstraat-VG01. Ook kunnen de stukken worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.


Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Raad van State, t.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorwaarde voor beroep tegen het bestemmingsplan is dat degene tijdig zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Deze voorwaarde geldt niet voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Ook kan een belanghebbende bij voornoemde Afdeling Bestuursrechtspraak beroep instellen tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in het ontwerp zijn aangebracht. Bovendien bestaat de mogelijkheid om, ingeval van onverwijlde spoed, gedurende bovengenoemde termijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak te verzoeken een voorlopige voorziening.


Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer [073] 544 09 99. Voor het inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst, is een afspraak noodzakelijk.

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//