foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied

bp landelijk gebiedSchijndel – Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt [op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening] bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2013 het bestemmingsplan Landelijk Gebied gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan vervangt nu nog de gelden bestemmingsplannen voor het buitengebied van Schijndel. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft een beheersmatig karakter. Verder is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied het geldende beleid verwerkt. U leest hieronder waar de aangebracht wijzigingen [globaal] betrekking op hebben. Ook kunt u lezen welke reactieve aanwijzingen de provincie Noord-Brabant op het bestemmingsplan heeft gegeven. Het bestemmingsplan ligt vanaf aanstaande vrijdag 16 november 6 weken ter inzage. U kunt beroep instellen.

visiekaart LOPDe volgende wijzigingen zijn ten opzichte van het ontwerp plan aangebracht:
• redactionele wijzigingen
• op basis van ambtshalve wijzigingen en ingebrachte zienswijzen zijn op perceelsniveau bestemmingen gewijzigd
• cultuurhistorisch waardevolle bebouwing uit het Erfgoedbeleid is beschermd via een ‘omgevingsvergunning’
• verschillende doorlopen planologische procedures zijn verwerkt. In de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen is een volledig overzicht van de wijzigingen opgenomen.


Reactieve aanwijzing
Op 31 juli 2013 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een reactieve aanwijzing gegeven, waardoor een aantal artikelen geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals dat is vastgesteld. De aanwijzing heeft betrekking op:
• de mogelijkheden om buiten een bouwvlak schuilstallen te realiseren
• de mogelijkheden om agrarisch-technische en agrarische verwante bedrijvigheid als nevenactiviteit toe te staan bij een agrarisch bedrijf
• de mogelijkheden om een agrarische bestemming (bouwvlak) te wijzigen naar een agrarisch-technisch/ agrarisch verwante bedrijvigheid ter plaatse van de Groenblauwe mantel.


Ter inzage
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied met alle daarbij behorende stukken (waaronder het milieueffectenrapport) en de reactieve aanwijzing liggen vanaf 16 augustus 2013 zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan en de aanwijzing zijn te raadplegen via deze link naar www.schijndel.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het plan te vinden is via identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPLandelijkgebied-VG01. Ook kunnen de stukken worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit en het aanwijzingsbesluit worden ingesteld bij de Raad van State, t.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voorwaarden beroep bestemmingsplan
Voorwaarde voor beroep tegen het bestemmingsplan is dat degene tijdig zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Deze voorwaarde geldt niet voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Ook kan een belanghebbende bij voornoemde Afdeling Bestuursrechtspraak beroep instellen tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in het ontwerp zijn aangebracht.
Voorlopige voorziening
Belanghebbenden hebben daarnaast de mogelijkheid om, ingeval van onverwijlde spoed, gedurende bovengenoemde termijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen tegen het bestemmingsplan en/of het aanwijzingsbesluit.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


De reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant treedt in werking op het moment van bekendmaking. Zodra het aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden vervalt het vaststellingsbesluit voor dat deel van het bestemmingsplan.

Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer [073] 544 09 99. Voor het inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//