foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kom Schijndel 2013 ter inzage

bp kom SchijndelSchijndel – Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt [op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening] bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2013 het bestemmingsplan Kom Schijndel 2013 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat de herziening van een groot aantal bestemmingsplannen binnen de gemeente Schijndel. Het omvat de deelgebieden Hopstraat, De Borne, Plein, Hulzebraak, Hoevenbraak, De Beemd, een gedeelte van de Langstraat en de kern Wijbosch. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft een beheersmatig karakter. Verder is in het bestemmingsplan het geldende beleid verwerkt. Hieronder kunt u lezen welke wijzigingen zijn aangebracht en kunt u het plan via de website van ruimtelijkeplannen.nl inzien.


bp kom Schijndel - kaartjeDe volgende wijzigingen zijn ten opzichte van het ontwerp plan aangebracht: • redactionele wijzigingen
• op basis van ambtshalve wijzigingen en ingebrachte zienswijzen zijn op perceelsniveau bestemmingen gewijzigd
• cultuurhistorisch waardevolle bebouwing uit het Erfgoedbeleid is beschermd via een ‘dubbelbestemming’.
In de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen is een volledig overzicht van de wijzigingen opgenomen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan Kom Schijndel 2013 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf zaterdag 9 augustus 2013 zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website www.schijndel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl-NL.IMRO.0844.BPKomschijndel2013-ON01.
Ook kunnen de stukken worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Raad van State, t.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorwaarde voor dit beroep is dat degene tijdig zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Deze voorwaarde geldt niet voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Ook kan een belanghebbende bij voornoemde Afdeling Bestuursrechtspraak beroep instellen tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in het ontwerp zijn aangebracht. Bovendien bestaat de mogelijkheid gedurende bovengenoemde termijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer [073] 544 09 99. Voor het inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

 

 

TVE

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//