foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Samen gezond in Meierijstad, 2e inspraakronde

Samengezondinmeierijstad2econceptmei2018kleinMeierijstad - De gemeente Meierijstad organiseerde op 28 november vorig jaar een informatieve en inspirerende bijeenkomst in 't Spectrum in Schijndel met het thema gezondheid in Meierijstad. Begin april konden betrokkenen en geïnteresseerden reageren op het 1e concept 'Samen gezond in Meierijstad'. Inmiddels is het tweede concept tot stand gekomen die dankzij de input van inwoners, professionals, raadsleden en collega’s is geleverd op het eerste concept. Alle betrokkenen worden nu gevraagd of zij zich herkennen in dit 2e conceptbeleid of dat er zaken onvoldoende belicht zijn. Het is de bedoeling om het definitieve gezondheidsbeleid eind mei aan te bieden aan het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad. Daarna zal de definitieve versie op 5 juli dit jaar ter besluitvorming voorliggen in de gemeenteraad. Daarna volgt het uitvoeringsplan. Hieronder vindt u de eerste passages uit het 2e concept.

Betrokkenen kunnen met hun vragen, opmerkingen of aanvullingen op het tweede concept tot en met zondag 13 mei 2018 reageren.

Positieve Gezondheid
In dit beleidsplan gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid, het gedachtegoed van Machteld Hubert. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met hun fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf regie te voeren. Daarmee is gezondheid niet langer enkel een thema voor zorgprofessionals, maar kan een ieder zijn bijdrage leveren aan gezondheid. Daarbij moeten we zeker ook denken aan de fysieke leefomgeving van de mens. Bij Positieve Gezondheid wordt er uitgegaan van zes dimensies die van invloed zijn op gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Wetten en kaders
Dit lokale gezondheidsbeleid sluit aan op het landelijk gezondheidsbeleid, het regeerakkoord en de uitgangspunten van de Provincie Brabant. Lokaal is er gekeken naar aansluiting op de Programmalijn Gezondheid, de raakvlakken met andere beleidsterreinen en de omgevingswet en natuurlijk is er rekening gehouden met het feit dat gezondheid één van de Mijlpalen van Meierijstad is.

Visie / doelstelling gezondheidsbeleid
Het doel is om gezondheidsachterstanden tussen inwoners / doelgroepen te verkleinen. Bepaalde doelgroepen krijgen waar nodig meer aandacht. Bijvoorbeeld ouderen, laagopgeleiden en statushouders. De sleutel tot het verkleinen van gezondheids-achterstanden tussen inwoners is gedragsverandering. En dan specifiek gedragsverandering op een en structurele manier. De bron van het gedrag moet aandacht krijgen. Hierin zit een duidelijke koppeling met de ketenaanpak. Het belangrijkste aspect van de ketenaanpak is het creëren van een goed werkbare samenwerking tussen een breed scala aan professionals uit het sociale én zorgdomein.

Speerpunten
Speerpunten die naar voren zijn gekomen zijn met name op het gebied van leefstijl, kwaliteit van leven en omgeving. Voor jongeren gaat het om de leefstijlthema’s gezond gewicht, gezonde voeding, voldoende beweging, alcohol, drugs, gamen en seksualiteit. Voor volwassenen / ouderen gaat het bij leefstijl met name om gezond gewicht, gezonde voeding, voldoende beweging en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik. Bij alle doelgroepen komt ondersteuning van mantelzorgers naar voren, evenals eenzaamheid, de invloed van social media en psycho-sociaal welbevinden/overbelasting/stress.
In de omgeving zijn ook mogelijkheden om te werken aan positieve gezondheid, denk aan het creëren van een aantrekkelijke buurt om te bewegen (met bijvoorbeeld groen en speelvoorzieningen), het hebben van voldoende ontmoetingsplekken voor sociale cohesie en zorgen om zoönose (intensieve veehouderij)/geur/geluid en schone lucht. Deze omgevingsaspecten willen we meenemen in het opstellen van de omgevingsvisie van Meierijstad.

Van beleid naar uitvoering
De rol van de gemeente is, naast de wettelijke taken, de samenleving en stakeholders verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl. Daarnaast willen we de verbinding tussen eerstelijnszorg, welzijnsorganisaties en de sociale wijkteams leggen of versterken. Met elkaar willen we bouwen aan een netwerk positieve gezondheid. We maken gebruik van goede voorbeelden uit de voormalige gemeente Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en waar zinvol uit andere delen van Nederland. We communiceren actief over ons gezondheidsbeleid en schenken aandacht aan landelijke / lokale activiteiten die bijdragen aan positieve gezondheid.

Eerder verschenen over gezondheidsaspecten binnen Meierijstad
Luchtkwaliteit in Schijndel en Meierijstad kan veel beter
Meierijstadbeleid: Positieve Gezondheid
Lokaal accent en plustaken GGD 2018 binnen Meierijstad
Gezondheid in Meierijstad

Samengezondinmeierijstad2econceptmei2018

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal